Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogens kalender 5. Avverkning av ”Västlig taiga” stoppad av domstol!

Markägare som vill avverka skog vid Dals-Ed i Dalsland har fått nej från Mark- och miljödomstolen. Skogen består av Västlig taiga, en EU-naturtyp som Sverige är skyldig att bevara. I skogen häckar även den fridlysta tretåiga hackspetten vilket är ovanligt i Dalsland. Skogsstyrelsen har fått bakläxa!

Den fridlysta och rödlistade tretåiga hackspetten har revir i den avverkningsanmälda skogen. Foto: Hans Norelius, CC BY 2.0 DEED, (beskuren).

Det var Strömstads Naturskyddsförening som skickade in en överklagan på två avverkningsanmälningar i en skog i Holane, Dals-Ed, med höga naturvärden. Bland annat så håller den fridlysta och rödlistade tretåiga hackspetten till i området, något som är ovanligt så här långt söderut. Arbetet för att skydda skogen bygger helt på ideella insatser med skrivande av överklagan och inventeringar. 

Västlig taiga är en naturtyp som Sverige är skyldig att bevara i gynnsamt tillstånd, enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Det finns flera fridlysta och rödlistade arter i avverkningsanmälningarna. Mark- och miljödomstolen skriver:

Redan på den grunden att tretåig hackspett har ett konstaterat revir och sannolikt även boplats inom de anmälda ytorna gör att avverkningarna, även med de beslutade begränsningarna, kan ifrågasättas utifrån 4 § i artskyddsförordningen.”

För första gången i Sverige tar domstolen upp BAT

För första gången i Sverige tar Mark- och miljödomstolen upp BAT, dvs bästa möjliga teknik vid avverkning. Domstolen konstaterar att det inte framkommer om Skogsstyrelsen ens övervägt om den anmälda avverkningsmetoden uppfyller detta krav (2 kap. 3 § MB). Mark- och Miljödomstolen kräver nu av Skogsstyrelsen att detta ska beaktas i den fortsatta handläggningen.

Mark-och miljödomstolen har helt gått på Naturskyddsföreningens linje och stoppat avverkningarna samt återvisat ärendet till Skogsstyrelsen.

Läs hela domen här.

Den avverkningsanmälda skogen i Holane, Dals-Ed. Foto: Privat