Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogens kalender 7. Värdefull bokskog blir naturreservat

Hjärnarps Prästaskog i Ängelholms kommun i Skåne är en bokskog på 11 hektar med rödlistade arter. I november beslutade Ängelholms kommunstyrelse att skogen ska bli naturreservat.

Hjärnarps Prästaskog blir naturreservat. Foto: Lars Salomon

Området ligger precis intill motorvägen E6 och därför missar många skogen. Totalt har inventerare hittat tolv rödlistade arter, tio av dem har varit vedlevande insekter och en kan ses som Sveriges svar på eldflugan, enligt SVT Helsingborg. ”Det är getinglik svampmygga som avger ljus under hela sin livstid”, säger kommunekologen Maria Thyr.

Naturvårdsbiologen Lars Salomon är en av de som har inventerat området och berättar i en artikel på Natursidan:  

”Det som sticker ut som mest värdefullt vid Hjärnarp är tveklöst bokskogen. Det är också den som är den dominerande naturtypen – näringsfattig bokskog. Högst värden finns i ett stråk i den västra delen där det finns rikligt med gamla träd och mycket rikligt med kvalitativ död ved i form av grova högstubbar, torrträd och lågor av bok, dessutom i olika nedbrytningsstadier. Genom den delen rinner även en mindre skogsbäck som bidrar med hög luftfuktighet och natursköna miljöer. Det finns även en alsumpskog mitt inne i området”.

Detta blir i Ängelholms kommuns andra naturreservat men i kommunen finns ytterligare ett antal reservat som förvaltas av Länsstyrelsen.

Läs även om en annan ädellövsskog som Skydda Skogen varit engagerad i och som nu blivit biotopskyddsområde: Skydda Skogen överklagar planerad avverkning i ädellövskog

Hjärnarps Prästaskog, gammal bokskog. Foto: Lars Salomon