Två skogsområden med höga naturvärden i Ånge kommun har delvis räddats, i alla fall tillfälligt. Det är tack vare ideella miljökämpar och Naturskyddsföreningen som har inventerat och skrivit överklaganden till Mark- och miljödomstolen. Skydda Skogen har dessutom begärt att Skogsstyrelsen ska följa befintliga lagar för att inte begå artskyddsbrott.

Stavatallskog med självgallring och gamla grova tallar vid Fågelvik, Ånge kommun. Foto: Marielle Löthman

Den ena avverkningsanmälda skogen ligger vid Fågelvik nordost om Ytterturingen och består delvis av stavatallskog: En ovanlig skogstyp som kommer upp naturligt efter brand. I domen står det:

”Skogen är överhuvudtaget inte inventerad av Skogsstyrelsen. Den är bara ytligt inventerad av den ideella miljörörelsen och fler fynd av fridlysta och rödlistade arter är troligtvis att finna om skogen inventeras grundligare. I det avverkningsanmälda skogsområdet lever både talltitan (NT) och tjädern. Båda arterna är fridlysta enligt 4 § Artskyddförordningen.”

Inventerarna har även funnit flera rödlistade svampar, lavar och mossor, bland annat de två sårbara vedsvamparna fläckporing (VU) och laxgröppa (VU). Det avverkningsanmälda skogsområdet består dessutom av EU-naturtypen Västlig taiga.  Sverige är skyldig att bevara Västlig taiga i gynnsamt tillstånd enligt EU:s art- och habitatdirektiv.

Skogen vid Norsbodberget, Ånge Kommun. Foto: Marielle Löthman

36 lokaler med knärot i skogen som SCA skulle avverka!

Det andra skogsområdet som SCA har planerat att avverka ligger nära Norsbodberget, drygt 3 km sydost om Haverö, intill Kyrksjön. I domen kan en läsa att ”Naturskyddsföreningen vid två kortare fältbesök har funnit 18 naturvårdsarter, varav 14 är rödlistade. Knäroten växer över stora delar av skogen på 36 hittills upptäckta lokaler. Skogsområdet är också en viktig livsmiljö för spillkråka, talltita och tjäder. Talltita har observerats på tre lokaler. I området finns också kolflarnlav, mörk kolflarnlav, vedskivlag och ullticka, samtliga nära hotade”.

Beslutet lyder: ”Mark- och miljödomstolen förbjuder avverkning och andra skogsbruksåtgärder inom de avverkningsanmälda områdena till dess målet slutligen avgjorts eller annat beslutats”.

SCA har meddelat att de tyvärr inte har några planer på att dra tillbaka avverkningsanmälningarna trots Mark- och miljödomstolens förbud. I området nordost om Norsbodberget finns även två avverkningsanmälningar kvar som inte ingick i överklagan och som SCA fortsatt tänker avverka.