Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogens kalender, 9: Domstol stoppar avverkning i skog med tretåig hackspett, talltita, spillkråka, lavskrika och tjäder

Lavskrika i skogen på Malgomajlandet, Vilhelmina. Foto: privat

Statens Fastighetsverk planerade att avverka en skog med rödlistade och fridlysta fåglar i Vilhelmina kommun. Föreningen Birdlife Sverige fick rätt när de överklagade att Skogsstyrelsen hade godkänt avverkningen. Mark- och miljödomstolen upphäver beslutet och återförvisar målet till Skogsstyrelsen för fortsatt handläggning och beslut. 

Vid en inventering i den avverkningsanmälda skogen som ligger på Malgomajlandet, fann föreningen Birdlife Sverige tretåig hackspett, spillkråka och talltita. Alla tre är fridlysta och rödlistade som nära hotade. De påträffade tjäder och lavskrika, båda är fridlysta skogsfåglar som har minskat i antal. 

Birdlife har motiverat överklagan med att bland annat peka på rödlistningen av fåglarna, på Fågeldirektivet och på Artskyddsförordningen. Inget som Skogsstyrelsen har brytt sig om. Birdlife hänvisar även till den så kallade ”Skydda Skogen domen”, från 2021. I den fastslår EU domstolen att svenska staten, dvs Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen, måste börja tillämpa artskyddet på allvar i Sveriges skogar.

I Mark- och miljödomstolens dom kan en läsa:

”Domstolen konstaterar att vissa typer av skogliga miljöer av betydelse för nämnda fågelarter, exempelvis kontinuitetsskog, återbildas mycket långsamt eller inte alls inom överskådlig tid efter avverkning. Mot denna bakgrund drar domstolen slutsatsen att även enskilda avverkningar successivt över tid bidrar till minskade ytor habitat och fragmentering av habitat. Därmed påverkas möjligheten för att både nå upp till samt att bibehålla livskraftiga populationer av arter som är beroende av dessa miljöer.”

Här är även en artikel om en rapport från Birdlife Sverige (2019): Allvarligt läge för Sveriges skogsfåglar

Skogen på Malgomajlandet, Vilhelmina som Statens Fastighetsverk vill avverka, foto: Privat
Den fina, hänglavsrika skogen som Statens Fastighetsverk ville avverka, foto: Privat
Färska spår av tretåig hackspett, foto. Privat.