Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 2. Talltita

talltita, svart och vit, nära hotad art
Talltita, NT, nära hotad art, som minskat med tjugo procent under de senaste tio åren. Foto: Mikael Schulin

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art

Talltitan har minskat kraftigt under de senaste 30 åren och är rödlistad som nära hotad. Det finns flera studier som visar att talltitan är känslig för gallring och inte överlever när dess livsmiljö kalavverkas. Talltitan föredrar större sammanhängande barrskogar, och finns i både tallskog som granskog och i lövblandad barrskog.

Arten tycker inte om när skogsbruket gör om naturskog till produktionsbestånd, det vill säga plantager av gran eller tall. Begränsad tillgång på murkna högstubbar för bobygge kan vara ett problem i stora områden. Reviren är stora, 10–20 hektar och fågeln trivs därför inte när skogsmaskiner fragmenterar skogen. Talltiteparet stannar i sitt revir året om. Det innebär att om man ser en vuxen talltita när som helst under året, så ingår denna plats i reviret. Kalavverkning av större delar av reviret innebär att fågeln överger sitt revir, enligt Artfakta

Talltitan är även fridlyst enligt Artskyddsförordningen §4. Artskyddsutredningen som kom i tidigare i år föreslår att man skall försvaga dagens svenska artskydd för fåglar. Det innebär att hotet mot särskilt känsliga och minskande fågelarter kommer att öka när deras miljöer inte längre har samma skydd som de har i dag. Det gäller fågelarter som exempelvis tjäder, tretåig hackspett, lappmes, talltita, duvhök, berguv, trädlärka och spillkråka.

Några artiklar på hemsidan om hotade skogar med talltita:

Ny dom: Fortsatt tillfälligt avverkningsförbud i avverkningsanmäld skog i Västervik

Replik i DN: Med artskyddsförslaget får fåglarna ett sämre skydd

Naturskyddsföreningen överklagar avverkningsanmälan i fjällnära skog, Skogsstyrelsen följer inte EUs lagstiftning