Rökpipsvamp i Tyresta naturreservat 2022, i ett område som planeras för skötselåtgärder som innebär avverkning.
Ett stort hot mot denna sällsynta svamp. Foto: Privat

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art.

Rökpipsvampen är rödlistad som starkt hotad (EN) och är mycket sällsynt i Europa. Den försvinner vid avverkning och trivs inte heller om man röjer eller städar där den växer, t.ex. genom bortplockning av nedfallna grenar och kapning av buskar. Rökpipsvamp växer endast på nedfallna och halvmurkna, ofta till hälften begravda grenar, stammar och även rötter av hassel. Den indikerar starkt skyddsvärda skogar.

Rökpipsvampens fruktkropp kommer upp på våren. Den är skaftad, päronformad och sluten, men när den mognar spricker den upp i toppen och blir pokalformad. Rökpipsvamp trivs i bäckraviner, vid foten av berg och i liknande skuggiga – halvskuggiga, fuktiga och frodiga miljöer. Den lever där det finns rörligt vatten, t.ex. vid små bäckar, intill underjordiska vattenflöden eller i sluttningar med rörligt markvatten. Ett krav för att arten ska kunna leva är att veden den växer på är fuktig hela tiden. Man kan hitta rökpipsvamp i lundartade skogsbestånd, blandskogar och örtrika granskogar. Förutom hassel så finns nästan alltid gran på växtplatserna, även i lundartade miljöer.

Rökpipsvamp i Tyresta naturreservat

Ett ställe där en ideell inventerare har hittat rökpipsvamp är i Tyresta naturreservat i ett område med planerade skötselåtgärder som innebär avverkning av unggranar. I Sverige finns rökpipsvampen bl a främst i Uppland och i angränsande delar av Västmanland. Enligt SLUs Artfakta finns ett 40-tal kända ställen där den växer i Sverige.

”Många växtplatser är gamla och svampen tycks vara långvarigt trogen sina lokaler och knappast sprida sig till nya områden. Varje lokal är därför viktig att bevara”. Så står det i boken Skyddsvärd Skog (Nitare). 

Gammal hassel i Tyresta naturreservat, precis intill Tyresta Nationalpark. I det här området planerar man att utföra skötselåtgärder, trots att det är rikligt med naturvårdsarter. Foto: K Bäck

Naturvårdsåtgärder som innebär nedkapning och bortforsling av hassel är inget bra för rökpipsvampen som behöver murken, nedfallen hasselved. Under hösten har Sveaskog avverkat gammal hassel i Hedlandets naturreservat, Eskilstuna kommun.

Källa: Artfakta