Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter 2022: Barrviolspindling

Barrviolspindling påträffades nyligen under en inventering i en hotad skog på Ornö, Stockholms skärgård. Bild: K. Bäck

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art.

Barrviolspindling (Cortinarius harcynicus) är en rödlistad svamp som är nära hotad (NT) och relativt sällsynt. Den tycks försvinna efter slutavverkning, markberedning och plantering.  Gödsling av skogsmark är ett direkt hot. Barrviolspindling bildar mykorrhiza med granar. Den indikerar örtrika granskogar med höga naturvärden. Områdesskydd är ett bra sätt att främja barrviolspindlingen, skriver Artfakta.

Barrviolspindlingär en stor och kraftig violett spindling som endast växer i granens naturliga utbredningsområde.  Vanligast är den på Gotland och i östra Svealand. Troligen har svampen följt med granen i dess invandring från öster efter senaste istid, enligt boken Skyddsvärd Skog, (Nitare 2019).  Förekomster på många ställen kan vara relikter (kvarlevor) från denna tid. Barrviolspindling trivs i kalkgranskogs särpräglade och rika svampflora. Den gillar gammal, skuggig och något fuktig granskog med mossmattor.

Nyligen hittade inventerare från Skydda Skogen barrviolspindling i en oskyddad skog på Ornö i Stockholms skärgård. För att främja barrviolspindlingen så ska markägare se till att en varierad trädslagsblandning finns kvar, att det finns gamla träd och träd av olika åldrar. SLUs Artfakta skriver: ”Träd och livsmiljö bör skyddas genom att lämna trädgrupper, ytor eller zoner.” Markägare bör även undvika påverkan på mark eller vegetation genom slutavverkning, markberedning, körskador, gödsling eller dikning.

Källor: Nitare 2019, Artfakta