Vintertagging i Nacka naturreservat. Foto: Kristina Bäck

Vintertagging (Irpicodon pendulus) är en svamp som är rödlistad som nära hotad (NT) och en bra signalart. Den växer på gamla tallar som ofta är över 250 år gamla. Vintertagging trivs i barrskogar som har fått vara ifred från modernt skogsbruk. Skogar där markägare inte har kalavverkat, markberett, dikat eller gödslat.

Svampen får fruktkroppar som är vita och taggiga på vintern, det är därför den heter vintertagging. De är små- bara 0,5-2 centimeter breda. Om man vill se en vintertagging kan man kolla i kikare upp i gamla tallars grenverk. Men de kan vara svåra att upptäcka om det ligger snö på grenarna. Man kan också hitta dem på gamla och grova nedrasade tallar eller tallgrenar, enligt Artfakta. Ibland växer dess fruktkropp på en död stående tall.

I boken Skyddsvärd Skog (Nitare 2019) kan man läsa att vintertagging räknas som en gammelskogsart och att den kräver flerhundraåriga tallar som substrat. Vanligtvis påträffar man svampen i starkt skyddsvärda naturskogar. Skogsbruket har orsakat minskande tillgång på döende och döda äldre träd som den kan växa på.

Vintertagging förekommer huvudsakligen i östra Sveland och Götaland men är påträffad upp till Norrbotten och Lule lappmark.

Hotad skog som vi skrivit om där vintertagging finns:

Unik tallnaturskog vid Försjön hotas av avverkning