Ullticka, rödlistad som nära hotad i Hedlandets naturreservat i ett område där Sveaskog planerar att avverka. Foto: Kristina Bäck

Ullticka är en vedsvamp rödlistad som nära hotad (NT) och är lätt att lära sig känna igen. Ullticka kan en hitta i en mossig granskog på undersidan av nedfallna granstockar som ligger något upplyfta från marken. Svampen har minskat starkt eftersom de skogar som den trivs i har avverkats och avverkas fortfarande. Om inventerare hittar ullticka brukar det betyda att det finns fler ovanliga och rödlistade arter i området.

Ulltickan har ett rödbrunt till gråbrunt porlager som ofta omges av en ullig filt utan porer med färg som mörk choklad. Barken sitter för det mesta kvar på lågan där ulltickan växer.  Ibland kan denna vedsvamp täcka hela undersidan av stockar. ”I äldre grannaturskog i norra Sverige är den alltjämt en karaktärsart och förhållandevis vanlig. Längre söderut blir den allt mer sällsynt”, skriver SLU:s Artfakta. Det största hotet mot ulltickan är avverkning och fragmentering av skog.

Granlåga i Tyresta naturreservat en miljö där inventerare har sett flera ulltickor och flera andra rödlistade arter. Foto: K Bäck

I Tyresta naturreservat har ideella inventerare påträffat ullticka på flera ställen. Ulltickan behöver hög och jämn luftfuktighet i gamla, ostörda skogsmiljöer, skriver Artfakta. Sådana miljöer finns i Tyresta naturreservat om naturskogen får sköta sig själv utan att bli gallrad. Ett annat exempel där ullticka växer är i den oskyddade gamla barrskogen på Högberget i Sollefteå kommun, en skog som SCA planerar att avverka. I Fallebo naturskog i Oskarhamns kommun växte ullticka och flera andra rödlistade arter men Tekniska nämnden i kommunen avverkade trots protester. Vid inventering av hotad skog i Hedlandets naturreservat, Eskilstuna kommun, påträffade inventerarna ullticka precis där Sveaskog har planerat att avverka framöver.