Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 9. Garnlav

Garnlav i fjällnära skog som är avverkningsanmäld. Foto: Kristina Bäck

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art

Garnlav är rödlistad som nära hotad och är även en signalart och en typisk art. Den är gulgrå och beroende av hög och jämn luftfuktighet i gamla och ostörda skogsmiljöer, enligt Artfakta. Garnlaven har svårt att sprida sig och är därför känslig för rationellt skogsbruk. Och den trivs inte där det är luftföroreningar.

Garnlav kan bli meterlång om den växer där den trivs. Växtsättet är ”trassligt” och laven saknar distinkt fästpunkt vid underlaget. Den är fortfarande lokalt allmän i Norrland och norra Svealand, enligt Artfakta. Men numera ovanlig på sydsvenska höglandet och sällsynt i sydvästra Sverige (Artportalen 2016). 

Men även i Norrland hotar skogsbruket garnlaven eftersom skogsbolag regelbundet avverkar naturskogar och framförallt fjällnära skogar där garnlaven trivs. Dessa avverkningar hotar även renskötseln. Renar har alltid ätit hänglavar på vintern men nu måste renskötare ofta utfodra renarna istället eftersom många skogar med hänglav är avverkade. Det är i dagsläget många avverkningsanmälningar och pågående avverkning i fjällnära skog.

Gran vid Grövelsjön i norra Dalarna draperad med garnlav. Foto: Michael lander

Typiska arter, som exempelvis garnlav, använder man för att lokalisera områden med gynnsam bevarandestatus för de naturtyper som ska ingå i Natura 2000-nätverket. Ett exempel på naturtyp är Västlig taiga som har beteckningen 9010.

Man bör regelmässigt spara områden med rikligt med garnlav, enligt Artfakta. Det är viktigt eftersom flera andra sällsynta och rödlistade arter också har sin livsmiljö där denna lav finns.

Artiklar på hemsidan om skogar med garnlav:

Hänglavsrik skog på samisk mark- Sveaskog vill ändå avverka

Unikt skogsområde med 400 naturvårdsarter förstörs i Kalmar län

Sveaskog planerar avverka skyddsvärda skogar i Sorsele