Nordfladdermus Eptesicus nilsonii
Foto: Mnolf Wikipedia commons

Nordfladdermus är ett däggdjur som lever i hela Sverige i de flesta slags miljöer från sydligaste Skåne upp till norr om polcirkeln. Studier i södra Sverige tyder på att där minskar antalet nordfladdermöss kraftigt. SLU Artfakta ger nordfladdermusen beteckningen nära hotad, NT- near threatened, med en minskningstakt de senaste 20 åren på runt 25 procent. Nordfladdermusens päls är ganska lång och mörkbrun med gulbruna hårspetsar. Öronen är lite runda och rätt små. Vingarna är ganska långa och smala. Nordfladdermusen väger högst 12 g och är högst 64 mm lång.

Fladdermusholkar gynnar nordfladdermus

Nordfladdermusen vill helst bo i ett hål i ett träd. Det är ont om sådana träd och fladdermusen får leta upp hål i byggnader där den kan vara på dagarna och där den kan föda upp sina ungar. Ungarna föds runt midsommar. I mitten eller slutet av augusti har de diat färdig och är flygfärdiga. Fladdermusholkar är bra att sätta upp för att råda bot på fladdermushusbristen.

Nordfladdermusen stor insektsätare

Det landskap nordfladdermusen vill leva i har många gamla lövträd, små vattensamlingar, sumpskogar, öppna våtmarker, ängar och betesmarker. Under vår och sommar lever här olika insektsgrupper som löser av varandra . Den insektsätande nordfladdermusen har därför hela tiden något att äta under denna tid på året, då den mestadels på natten rör sig över stora områden. Nattlevande insekter är den viktigaste födan. En fladdermus kan äta upp till 1000 myggor eller andra insekter i timmen och är därför en viktig producent av denna ekosystemtjänst.

Nordfladdermusens vinterdvala

Vinterdvalan varar ungefär från oktober till april. Denna tid hänger nordfladdermusen i bakfötterna med huvudet neråt på fuktiga men ganska dragfria platser. Nordfladdermusens temperatur går ner till omgivningens temperatur. På övervintringsplatserna hänger fladdermöss i olika åldrar, ibland i stora grupper för att hålla värmen.

Fladdermössens sociala nätverk
Foto:U.S. Geological Survey Eptesicus nilsonii

De yttersta snabba ljuden fladdermusen gör med munnen är ultraljud som människan inte hör. En fladdermus flyger aldrig emot någonting. När den flyger, oftast nattetid, använder den denna fantastiska ekopejling för att orientera sig. Med sina känsliga hörselorgan uppfångar fladdermusen ekot av de ljud den sänder ut i omgivningen och lokaliserar insekter att fånga. Kanske kan den också höra insektens steg, tassandet av en spindel och att en knopp slår ut.

Nordfladdermusen med i ”Fladdermusavtalet”

Nordfladdermus är upptagen bland arterna i EU:s habitatdirektiv, bilaga 4. Den är fridlyst enligt artskyddsförordningen (2007:845) 4 § och 5 §, samt förtecknad i Bernkonventionen bilaga II (strikt skyddade djurarter). ”Fladdermusavtalet” EUROBATS, the Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, omfattar alla europeiska fladdermöss. Avtalet lyder under Bonnkonventionen. Nordfladdermus hör till de arter som är mer utsatta för vindkraftens faror, eftersom den på hösten ofta jagar mat högt uppe i luften.

Fladdermöss har varit med i 52 miljoner år

Det äldsta fossil som med säkerhet tillhör djurgruppen fladdermöss är enligt dateringen 52 miljoner år gammalt och från Klippiga bergen i USA. Fossil visar att fladdermöss inte blivit mycket förändrade sedan dess. Efter gnagare är fladdermöss den största däggdjursgruppen i världen.

Källor:

SLU Artfakta här

Naturvårdsverket. Fladdermöss – nattens tysta jägare här

Bat life här

Wikipedia om fladdermöss här

Artiklar om:

Planerade åtgärder vid Petersvik kan hota fladdermöss här

Beslut om vindkraft i Ore Skogsrike överklagas- tar inte hänsyn till fridlysta arter här