Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogens kalender med skogslevande arter 20: trolldruvemätare

Trolldruvemätare Baptria tibiale fennica
Foto: privat

Trolldruvemätare (Baptria tibiale, Esper, 1790) flyger främst där det växer trolldruva (Actaea psicata). Flygperioden är i juni. Fjärilen lägger sina ägg på undersidan av trolldruvans blad. Trolldruvemätaren lever i gamla barrskogar och ibland i lundar med gråal. Skogen måste vara så luckig att fjärilen kan flyga i solljus bland växterna på marken. Den svenska rödlistan för hotade arter klassar trolldruvemätare som starkt hotad art, EN – endangered.

B. tibiale fennica Foto: Nils Hydén

Den fleråriga trolldruvan, trolldruvemätarens värdväxt, växer i kalkbarrskogar, kalklövskogar och lundar. Den kan bli halvmeterhög och blommar med vita små blommor i maj och juni. På hösten får den svarta bär som gnagare sprider. En planta kan troligen bli mycket gammal. Trolldruva tål inte markberedning och slutavverkning (Nitare 2019).

Trolldruvemätarens livsmiljö. Skarpåskälabodarna
Foto: privat

Fåtal platser

Trolldruvemätare är en mätarfjäril. I Värmland, Jämtland, Ångermanland och Medelpad är den känd från ett fåtal platser, men verkar ha försvunnit från kända platser där den tidigare levt. Arten har ett ågärdsprogram för hotade arter. År 2021 noterade inventerare från Länsstyrelsen i Jämtland sex nya lokaler med fynd av trolldruvemätare och trolldruva. I Jämtland finns nu elva kända platser. De flesta är äldre kalkbarrskogar med öppna gläntor inne i skogen. I Västernorrland finns ungefär lika många lokaler med trolldruvemätare.

Del av lokalen för trolldruvemätare vid Mörtsjökojan avverkad
Foto: privat

Flera av trolldruvemätarens skogar avverkningsanmälda

Skarpåskälabodarna, en kalkbarrskog med höga naturvärden och med gott om svart trolldruva, är en av de avverkningsanmälda skogarna. Den ligger i Strömsunds kommun, nära Skarpåskälabodarnas naturreservat. Trettio fjärilar är observerade här. Vidare, i Mörtsjöbodarna, i Ragunda kommun, med tolv fjärilar, måste den gamla kalkbarrskogen, som inte ännu är nedhuggen, vara kvar om fjärilen ska överleva. Mörtsjökojan i Bräcke kommun är en skog med mycket höga naturvärden, där ett trettiotal rödlistade arter lever, däribland trolldruvemätaren. Jämtlands skogsgrupp och Skydda Skogen har gjort FSC-klagomål om Mörtsjökojan .

B. tibiale fennica Foto: Foto: Nils Hydén

Hur skydda trolldruvemätare?

SLU Artfakta skriver att skogar med trolldruva inom den boreala zonen bör ha skydd eller på annat sätt undantas från kalavverkning och åtgärder som förändrar markens hydrologi. På lokaler med förekomst av trolldruvemätare och i deras närmare omgivningar bör man inte göra något som äventyrar trolldruvans överlevnad. Länsstyrelsen i Jämtlands rapport skriver att ”Om fjärilen ska överleva måste samtliga kvarvarande lokaler fredas från avverkning.” Det är mycket viktigt att fortsatt inventera och kartlägga var trolldruvemätaren lever.

Källor:

Nils Hydén, Åtgärdsprogram för trolldruvemätare här

Trolldruvemätare i Jämtlands län, inventering 2021, Länsstyrelsen Jämtland här

SLU Artfakta här

Nitare, Skyddsvärd skog, Skogsstyrelsen 2019

Läs om Mörtsjökojan här