Den fridlysta och rödlistade järpen finns i den avverkningsanmälda skogen. Foto: Lars Werner.
Den fridlysta och rödlistade järpen. Foto: Lars Werner.

Järpe är rödlistad som nära hotad (NT), är fridlyst enligt Artskyddsförordningen och en Prioriterad art i Skogsvårdslagen. Järpen trivs inte när markägare röjer, gallrar och avverkar i stor omfattning. Arten behöver områden med både unga granar och lövträd.

Järpe finns i sammanhängande grandominerad skog över hela Sverige, enligt Artfakta. Den håller gärna till i fuktiga partier i granskog där det är tät och slyig skog. Al som växer i grandominerade skogar gynnar järpen och granen ger skydd mot predatorer som duvhök och mård. Reviren är på 20-40 hektar.

Tunn och vass vissling

Lätet är som en tunn och vass vissling och sången är hög och pipig. Om man har nedsatt hörsel kan det vara svårt att höra järpens sång. Järpen är den minsta av skogsfåglarna ungefär lika stor som en kaja. Den är mindre och ljusare i teckningen än orre och tjäder. Ofta flyger inte järpen särskilt långt efter den har skrämts upp utan landar redan efter 30-50 meter lågt i ett träd.

Under barmarksperioden äter den blåbär, lingon och örter, det är därför viktigt med luckor i granskogen. Vintertid äter järpen hängen och knoppar av lövträd, framför allt al. Anpassningar i skogsbruket kan gynna järpen, exempelvis genom att man inte hugger bort buskar och ris vid gallring. Då skapar man möjligheter för järpen att gömma sig för predatorer som duvhök och mård. Att spara lövträd i granskog är också mycket positivt.

Man får jaga järpe trots att den är rödlistad

I Sverige får man jaga järpe trots att det är en rödlistad art som är upptagen i både Fågeldirektivet och Bernkonventionen. Enligt Jägarförbundet uppgår den årliga avskjutningen till ca 10 000 fåglar (2012). Många järpar skjuts tillfälligtvis vid jakt på andra arter.

Läs artiklar där järpe är en art som finns i en hotad skog:

Nu dom: Fortsatt tillfälligt avverkningsförbud i avverkningsanmäld skog i Västervik

Skydda Skogen skickar FSC-klagomål på Sveaskogs planerade avverkningar i naturreservat

Explosion av avverkningsanmälningar i Jämtland