Tåg med biobränsle. Foto: Stockholm Exergi via Flickr

Skydda Skogen har lämnat synpunkter på Skogsstyrelsens remiss på vägledningen ”Regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag och kompensationsåtgärder”. Skydda Skogen är skeptiska mot ett ökat uttag av biobränslen som ger ökade koldioxidutsläpp samt återföring av aska och gödsling som påverkar skogsmarken och utarmar den biologiska mångfalden. 

Skogsstyrelsen skriver i vägledningen att ”Uttag av skogsbränsle bidrar till uppfyllelsen av miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Skydda Skogen föreslår att denna mening tas bort. Detta eftersom biobränslen inte är koldioxidneutrala. De bidrar till växthuseffekten på samma negativa sätt som fossila bränslen enligt många forskningskällor, källor som Skydda Skogen hänvisar till. Uttaget av skogsbränsle kan därmed inte bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”.  

I yttrandet skriver Skydda Skogen:

”Skydda Skogen är skeptisk till ökade uttag av biobränslen från skogen. Detta då dessa leder till ökade utsläpp av koldioxid till atmosfären, ökad försurning av skogsmark och vatten och ökad utarmning av biologisk mångfald. Även återföring av aska och näringsämnen kan påverka skogsmarken och den biologiska mångfalden starkt negativt. Risken är stor att allt detta enbart skyndar på industrialiseringen och det storskaliga brukande av skogslandskapet där ökade uttag, kortare omloppstider, gödsling, askåterföring m.m. kommer att leda till allt större och än mer allvarliga miljökonsekvenser”.

Läs Skydda Skogens yttrande här