• 7 % av all skog är långsiktigt skyddad (SCB).
  • 4 % av all produktiv skog är långsiktigt skyddad (SCB).
  • 2 % av den produktiva skogen nedan fjällnära-gränsen är långsiktigt skyddad (SCB).
  • Under 2000-2013 har den årliga slutavverkningen av skog varit 10-20 gånger så stor som arealen produktiv skog som har skyddats som naturreservat och nationalpark under samma period (Statistiknyhet från SCB och Naturvårdsverket 2015-05-22 09:30 Nr 2015:361).
  • Skogsbrukets frivilliga avsättningar uppgick 2011 till 1.1 miljoner ha produktiv skog, dvs 4,8 % av den produktiva skogsmarken (Skogsstyrelsen Rapp. 2012:5).