Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skogsgrupp till kommunen: Slå vakt om de sista skyddsvärda skogarna!

BillerudKorsnäs har hängt band i skogen som markerar att en väg ska dras mellan två myrholmar i Orsa kommun.
Myr som snitslats. Här ska dras en väg mellan myrholmarna för att man ska kunna avverka. Foto: Bengt Oldhammer

Skogsgruppen i Orsa naturskyddsförening har skickat brev till kommunstyrelsen i Orsa om att de måste slå vakt om de sista skyddsvärda skogarna i kommunen innan det är för sent. Skogsgruppen ska söka pengar från kommunen för inventering av de naturskogar som finns kvar, cirka halvdussinet större områden, annars är det bara småområden. 

Det är i samband med att kommunen lanserar ”Vision 2050” som skogsgruppen i Orsa skriver brev till kommunstyrelsen. De skriver att kommunen måste skyndsamt lansera en fungerande strategi som slår vakt om kommunens skogar innan det är för sent.

Hur kan så många blunda för industrialiseringen av skogslandskapet?

– Hur kan så många i Orsa blunda för denna nästan totala industrialisering av vårt gemensamma skogslandskap och även oblygt kalla det vildmark? Enligt Vision Orsa 2050 ”finns ett unikt centrum för upplevelser utomhus och här finns den orörda vildmarken och tystnaden”. I Orsa tar vi hand om ”vår miljö och vår natur”. 

Redan nu domineras skogslandskapet av unga virkesåkrar som är genomkorsade av bilvägar, skriver skogsgruppen. Om skogsbruket fortsätter som nu kommer inte Orsa att ha några gamla naturskogar kvar år 2050.  Förutom de som är skyddade som naturreservat och de skogar som en och annan markägare inte har avverkat än. Det är idag ca 4%.  Orsa kommer därmed inte att vara ett unikt centrum för upplevelser utomhus 2050.

– Orsaken är helt enkelt skogsbrukets rovdrift med kalhyggen, radikal markberedning och plantager, en omvandling från naturlandskap till industrilandskap. Sådana marker kommer inte att locka vare sig orsabor eller turister. 

De skogliga industrilandskap som skogsbruket har skapat är ett allvarligt hot mot växter, djur, svampar, ekosystem och klimat. Kalhyggen är det enskilt största hotet mot mångfalden och drabbar flest antal rödlistade arter, skriver skogsgruppen. I Orsa finns högst ett halvdussin något större intakta naturlandskap med skog och myr kvar som är opåverkade av kalhyggen och skogsbilvägar. Dessa måste man skydda, skriver skogsgruppen. 

En stor gran som det växer mycket av den rödlistade garnlaven på, i en avverkningshotad skog vid Gällsjöberget, Orsa kommun.
Den rödlistade garnlaven (NT) i den avverkningshotade skogen vid Gällsjöberget, Orsa kommun. Foto: Bengt Oldhammer

Strider mot Miljömålet ”Levande Skogar”

-2021 ser vi hur BillerudKorsnäs ska avverka skogsmyrmosaiken vid Äggfloten. Hur det ska avverkas svämskog precis intill Unnån, trots höga naturvärden- och hur det planeras för avverkning vid Gällsjöberget. Där intill ska bli en stor vindkraftspark på besparingens mark. Allt detta strider mot Miljömålet Levande skogar och EU:s och FN:s mål att bevara världens skogar och den biologiska mångfald vi alla till syvende och sist är beroende av.

Orsa skogsgrupp betonar att Skogsstyrelsen inte kontrollerar avverkningsanmälningar av skyddsvärda områden och de stoppar inte heller fortsatt exploatering. Detta trots att myndigheten är ansvarig för miljömålet ”Levande skogar”. Länsstyrelsen svarar nästan alltid att de inte har pengar att skydda skog med påföljd att markägaren avverkar. Orsa kommun har en passiv hållning när det gäller våra sista skyddsvärda skogar.

LÄS ÄVEN:

Gör Unnån och dess säregna skogar till reservat

Vägbygge över myr pausas efter kritik

Akut läge: Myrar avverkas i Orsa kommun