Uppdatering: Sveaskog har meddelat att Slavokgraven är klassad som nyckelbiotop och en avsättning som de inte tänker byta ut. På grund av en teknisk miss syntes inte detta i Sveaskogs kartor på nätet eller på Skogens Pärlor, men de ska rätta till det. Vi välkomnar detta besked!

slavokgraven

(Fortsättningen är vår ursprungliga artikel.) Inga gammelskogar står säkra när Sveaskogs nerklassningståg drar fram. Även urskog som innan varit klassad som ej utbytbar naturvårdsskog och nyckelbiotop har degraderats till produktionsskog för slutavverkning. Slavokgraven är en sådan urskogsrest ägd av Sveaskog, avsides i Arvidsjaurs kommun. Som framgår av namnet ligger urskogen kring en gravsänka med flera olika biotoper omgivet av hyggeslandskap. Området är på uppskattningsvis 10 hektar och har koordinaterna: x 7289456; y 1695400.

Nere i gravsänkan rinner en liten skogsbäck genom sumpskog. Här finns även en liten myr omkransad av urskog. På sluttningarna där marken gradvis blir torrare växer gammal barrskog och sparsamt med lövträd, främst björk, men även grova sälgar. Skogen är mycket olikåldrig och fullskiktad. Gammelgranar håller en ålder på upp till 300 år. På den sydvända sluttningen finns många grova gammeltallar vars ålder torde vara 400 år eller mer. Det finns ovanligt rikligt med död ved och grova lågor i olika nedbrytningsstadier. Detta avspeglas även i den rika artförekomsten.

Artlista: Urskogsporing, lappticka, doftticka, rosenticka, gränsticka, violmussling, gammelgransskål, granticka, tallticka, nordtagging, liten sotlav, långskaftslav, vitskaftad svartspik, vitgrynig nållav, nordlig nållav, kornig nållav, dvärgbägarlav, knottrig blåslav, blanksvart spiklav, garnlav, brunpudrad nållav, lunglav och luddlav. Bronshjon. Tretåig hackspett, spillkråka, lavskrika samt stenfalk. Fler bilder här.

Denna urskogsrest har redan under AssiDomäns tid varit nyckelbiotopsklassad. Det var den även när Sveaskog tog över. Men vid kontroll i juli 2014 fanns den inte längre med ens som naturvårdsskog. Tillsammans med Björn Mildh som inventerat och uppmärksammat skogen ser vi fram emot att Sveaskog ger tillbaka skogen sin status som nyckelbiotop och avsättning.