Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SLU rapport: Nyckelbiotoper viktiga för arters bevarande

Nyckelbiotop i Uppland. Foto: Kristina Bäck

Nyckelbiotoper är viktiga för bevarandet av floran och faunan eftersom de oftast har fler arter och fler rödlistade arter än omgivande skog. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från SLU där 20 års forskning om nyckelbiotoper har sammanställts. 

Lena Gustafsson från SLU har lett studien, hon säger i ett pressmeddelande:

-Det finns nu starka belägg för att nyckelbiotoperna verkligen har ett rikare växt- och djurliv än omgivningarna. Många studier visar också att de små nyckelbiotoperna är känsliga för avverkning i omgivande skog eftersom kanteffekterna är stora.

En slutsats i rapporten är att nyckelbiotoperna kan utgöra ett viktigt nätverk som kan bidra till att arter sprider sig i ett fragmenterat skogslandskap. Nyckelbiotoper är alltså viktiga i ett landskapsperspektiv, trots att de ofta är små.

Det ska helst inte kalhuggas direkt intill nyckelbiotoper, en annan slutsats enligt studien. Bland annat för att naturvårdsintressanta arter då påverkas negativt och i rapporten finns praktiska råd för detta:

-Ett sätt att minska kanteffekterna är att skapa buffertzoner kring nyckelbiotoperna och ett annat är att öka omloppstiderna på omgivande bestånd. En avverkningsplanering där avverkning i omgivningarna sprids över tiden kan också minska andelen öppen mark som gränsar till nyckelbiotoperna.

Skydda Skogen kommenterar:

– Nyckelbiotoper fyller en viktig funktion för den biologiska mångfalden men de är ofta för små och isolerade för att arter ska kunna överleva där långsiktigt. Idag är drygt 1800 växt- och djurarter i skogen nära hotade eller hotade på grund av det intensiva skogsbruket. Nyckelbiotoper måste skyddas permanent och tillåtas vara stora och sammanhängande för att hejda den pågående förlusten av biologisk mångfald.

Enligt Skogsstyrelsens rapport ”Nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper” (2016) är endast cirka 15 procent av de kända nyckelbiotoperna formellt skyddade. Varje år kalhuggs cirka 200 hektar kända nyckelbiotoper och uppskattningsvis cirka 1800 hektar oregistrerade nyckelbiotoper avverkas. Sedan mitten av 1990-talet har 3 500 nyckelbiotoper påverkats negativt (skadats eller förstörts delvis) av avverkningar.

Läs hela rapporten här