Lina Burnelius från Skydda Skogen skriver slutreplik i Aftonbladet (2/11-2020): ”Gapet mellan vad som måste genomföras för att Sverige ska nå miljömålen och följa Parisavtalet, och den verklighetsbild som Svebio beskriver är skrämmande. Svebios linje innebär ytterligare utarmning av den svenska naturen och enorma växthusgasutsläpp.”

Pappersindustrin, som tallolja är en biprodukt av, släpper ut cirka fem gånger så mycket växthusgaser som Sveriges största fossila industri, stålindustrin.

Massa- och pappersindustrin är Sveriges mest energikrävande industri. Vi kan inte fortsätta att producera så mycket klimatskadliga skogsprodukter. Det är oomtvistligt.

Förstörelsen av svensk naturskog saknar globalt motstycke; över 90 procent av den svenska skogen har redan påverkats av skogsbruk. Jakten på skogsprodukter har varit så kraftig att ni utarmat den riktiga skogen i Sverige.

I stället för att gynna tusentals arter och naturskog har vi i dag mestadels onaturliga industriella tall- och granplantage. En stor andel av trädplantagerna är dessutom för unga för avverkning.

Utan fortsatt expansion in i de sista naturskogarna kommer Svebio ha svårt att komma åt några ”biprodukter” alls.

Atmosfären gör inte heller någon skillnad på koldioxid från förbränning av tallolja eller fossil råolja.

Skogsskydd är dock det bäst fungerande klimatmildrande verktyget, väl beprövat och redan tillgängligt. Skyddar vi i stället för att kalavverka skog minskar vi utsläppen. Samtidigt tar skogen bort växthusgaser från den överfulla atmosfären.

Vi behöver framåtsyftande forskningsbaserad politik: lokalproducerad mat, respekt för urfolks rättigheter och mer rekreationsskogar. Politik som slutar subventionera avskogning och olja, som i stället investerar i skydd, restaurering till friska ekosystem, konfliktfri sol- och havsbaserad vindkraft. Vilka skapar nya jobb som utgör en del i en hållbar och rättvis framtid.

I ett klimaträttvist scenario ingår inte fler monokulturer eller bränslen som förbränns, varken från råolja, tallolja, palmolja eller rapsolja.

Varken från Sverige eller något annat land.

Lina Burnelius, klimat- och landanvändningsexpert, Skydda skogen

Läs repliken i Aftonbladet här