Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Slutreplik i Aftonbladet: Fasa ut kalhyggesbruket

Greenpeace, Jordens Vänner, Skydda Skogen, Klimataktion, PUSH Sverige och End Ecocide Sweden skriver i en slutreplik om skogsindustrin och dess påverkan på klimatet i Aftonbladet:

”Linda Eriksson och Helena Sjögren från Skogsindustrierna skriver i Aftonbladet 21 juni att skogen är för värdefull för att endast användas som energi.

Där är vi överens. Över 90 procent av den produktiva skogsmarken är påverkad av skogsbruk och många värdefulla naturskogar har omvandlats till artfattiga trädplanteringar.

Över 1 800 skogslevande växt- och djurarter är rödlistade i Sverige mycket på grund av det intensiva skogsbruket. Produktion dominerar över miljö, trots att dessa mål ska vara jämställda enligt skogsvårdslagen.

Skogsindustrierna säger sig värna om klimatet. Skogsbruket i Sverige baseras på kalhyggesbruk vilket har en starkt negativ klimatpåverkan. När en skog kalavverkas frigörs stora mängder växthusgaser till atmosfären.”

Läs hela repliken här.