Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ojnareskogen räddad även om SMA Mineral går till Europadomstolen

Ojnareskogen är äntligen räddad! Högsta domstolen har sagt nej till prövningstillstånd vilket innebär att det inte blir stenbrytning i Natura 2000-området Ojnareskogen på Gotland. SMA Mineral säger att de ska gå vidare med ärendet till Europadomstolen men de kan endast få rätt till eventuellt skadestånd, inte rätt till att bryta sten i Ojnare, enligt miljöjurist. 

Ärendet om Ojnareskogen har pågått i 14 års tid. 2014 gav den lägre instansen Mark- och miljödomstolen både Nordkalk och SMA Mineral tillstånd till stenbrytning, men när förra regeringen i augusti 2015 beslutade att Bästeträsk skulle bli Natura 2000-område ändrades det. För kalkbolagens del innebär avslaget i HD slutet för den svenska delen av det rättsliga spelet kring tillstånden. Daniel Juvél, vd för SMA Mineral säger till helagotland.se

-Vi kommer att ta det här till Europadomstolen. Det kan inte få gå till på det här sättet i ett rättssäkert samhälle.

Enligt miljöjuristen Gunilla Högberg Björck som har 29 års erfarenhet som miljöjurist, är ombud för Urbergsgruppen i målet och har dessutom haft två mål i Europadomstolen är det 100% säkert att Europadomstolen inte kan göra annat än att eventuellt besluta om skadestånd. Ojnareskogen är verkligen räddad i alla fall från detta hot, meddelar hon. 

Både Nordkalk och SMA Mineral riktar nu in sig på att bryta sten på andra ställen på Gotland. Nils-Erik Norrby, biolog och styrelseledamot i Skydda Skogen, säger att det pågår flera andra domstolsprocesser om kalkbrytning:

-Nordkalk äger 840 hektar mark mitt på ön i Buttleskogarna, där de på sikt vill öppna ett helt nytt kalkbrott. De har varit tydliga med att detta brott skulle ersätta det planerade i Ojnareskogen, när kalkstenen var slut där. Men om det inte blir något brott i Ojnare lär de ansöka om att få bryta där så fort som möjligt istället. De har redan gjort de provborrningar som behövs för att vara säkra på att det är den berggrund dem vill ha. 

Buttleskogarna är Gotlands andra ”vildmarksområde” utöver Ojnare, med gammelskogar, våtmarker och ett betydligt större avrinningsområde än Ojnareskogen. Om vattnet förorenas av kalkbrytning i Buttle, eller om grundvattennivåerna sänks, kan en tredjedel av ön påverkas negativt, menar Nils-Erik.        

Föreningen Skydda Skogen har varit med under många år i kampen för att rädda Ojnareskogen. Föreningen har länge ansett att sjön Bästeträsk med dess tillflöden, var i Ojnareskogen ingår, bör skyddas som nationalpark. I höstas skickade Skydda Skogen vykort till samtliga ledamöter i Sveriges Riksdag och uppmanade dem att fortsätta det arbete som inletts för skydda Ojnareskogen och Bästeträsk som nationalpark.