Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Södra fortsätter avverka skogar med höga naturvärden

Södra fortsätter avverka skogar med höga naturvärden
Avverkade granar i reservatsförslaget i Risten. Foto: Privat

Södra avverkar återigen skog med höga naturvärden som ingår i Länsstyrelsens naturreservatsförslag vid sjön Risten i Östergötland.  Även i Småland avverkar Södra nyckelbiotoper. En anledning till avverkningarna är granbarkborrar, enligt skogsbolaget.

Skogsbolaget Södra är ett FSC-certifierat skogsbolag och certiferade bolag ska inte avverka skogar med höga naturvärden. Men Södra gör just det gång på gång- avverkar skogar med höga naturvärden och lämnar stora körskador.

Södra avverkade en skog vid sjön Risten nyligen som Länsstyrelsen bedömde som en stark värdekärna.  I skogen fanns flera rödlistade och hotade arter som gränsticka, ullticka, tallticka, skogstrappmossa, stubbtrådmossa, stubbspretmossa, kantvitmossa, vågig sidenmossa, gammelgranslav och kattfotlav.

Regelrätta avverkningar

Södras bekämpning av granbarkborrar leder till regelrätta avverkningar av nyckelbiotoper och värdekärnor, enligt Skydda Skogen. Ibland till och med efterföljande markberedning och grova körskador som följd. Skogsstyrelsen averegistrerar sedan delar av nyckelbiotoperna på grund av förstörda naturvärden. Skydda Skogen skrev i ett brev i juni 2020:

– De höga naturvärdena i reservatsförslaget Risten med alla sina rödlistade arter och signalarter är unika för Östergötland. Den långa skogliga kontinuitet som tidigare funnits i området är i flera delar är nu helt förstörda.

De nya avverkningarna i området är kontraproduktiva gällande bekämpning av barkborre. Södra har huggit ned torrgranar som under vintern har avbarkats av hackspettar men som granbarkborrarna lämnat för länge sedan. Körskadorna är extrema eftersom Södra körde med tunga maskiner under fel årstid.   

Södra gör markskador i skog med höga naturvärden
Körskador i naturreservatsförslaget vid sjön Risten, Östergötland. Foto: Privat

Flera föreningar har under de senaste åren uppmanat Södra att genast dra tillbaka alla planer på avverkningar i området vid sjön Risten samt uppmanat myndigheterna att agera. Men inget händer. Myndigheterna har hittills inte agerat och Södra har istället fortsatt med ytterligare avverkningar på grund av granbarkborrar. I ett brev från juni 2020 skriver Skydda Skogen, Östergötlands Skogsgrupp och Oskarshamns Fågelklubb till Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket:

– Det är beklagligt och oansvarigt att Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen tillåter omfattande avverkningar i nyckelbiotoper och värdekärnor som ingår i reservatsförslaget vid sjön Risten. Efter avverkningarna är de rödlistade arterna och andra naturvårdsarter utplånade.  Kvar är överkörda lågor, avverkade gamla torrträd och sönderkörd skogsmark. Några av värdekärnorna har till och med markberetts efter avverkning.

Granbarkborren skapar död ved- en bristvara

Skydda Skogen betonar att granbarkborrar skapar död ved som är en bristvara i dagens naturskogar. Granbarkborren är en nyckelart som gynnar och skapar förutsättningar för biologisk mångfald i skogen. I brevet till myndigheterna:

-Är det verkligen rimligt att bekämpningsåtgärderna skadar naturvärdena mer än vad barkborrarna gör?  

Även i Småland avverkar Södra skyddsvärd skog. Nu är en nyckelbiotop avverkningsanmäld vid Norra Skärshult i Mönsterås kommun, den är redan delvis avverkad sen tidigare. Området är en av målbilderna för hänsynskrävande biotoper enligt Skogsstyrelsen ”Sumpskog/dråg med naturskogskaraktär”.

Vid byn Fagerhult i Kalmar län har Södra nyligen avverkningsanmält och avverkat en annan nyckelbiotop. Den är klassad som skogsbete med rik marksvampflora. Att avverka den är ett allvarligt brott mot certifieringsreglerna, skriver skogsgruppen/Oskarhamnsbygdens Fågelklubb i ett FSC klagomål.

– Hur är det möjligt att det får gå till på det här viset i en nyckelbiotop? Detta är inte den första nyckelbiotopen som på kort tid är avverkningsanmäld av Södra och där delar redan är avverkade. De verkar inte ha några hämningar, säger Jan Brenander från Skogsgruppen/Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.

Skriv under namninsamlingen mot avverkningar på grund av granbarkborrar i skyddade skogar och andra områden med höga naturvärden

Mer om granbarkborren  

Granbarkborrar är en del av det naturliga skogsekosystemet. En naturskog innehåller ofta olika trädslag i olika åldrar och storlekar. Granbarkborren måste ha tillgång till färsk innerbark och är inte intresserad av döda träd utan bark, av lövträd eller av tall. I naturskogar kan avståndet mellan lämpliga granar för barkborren, som oftast angriper försvagade träd, vara förhållandevis stort. Det blir därför svårare för insekten att etablera sig. Enligt Skogsstyrelsen är granbarkborren en sällsynt art i en riktigt stor naturskog (1).  

Södra har avverkningsanmält en sumpskog med rörligt vatten i Mösterås kommun trots att det är en nyckelbiotop. Foton: Jan Brenander

Granbarkborren är även en viktig födoresurs för många skogsarter såsom hackspettar, rovlevande flugor, skalbaggar och parasitsteklar (2). Det är därför viktigt att gynna dessa arter och bevara deras livsmiljöer för att minska risken för allvarliga massförekomster av granbarkborre. Granbarkborren skapar även död ved vilket är en bristvara för många lavar, mossor, svampar, insekter och fåglar i dagens skogar.

De flesta granbarkborrar övervintrar dessutom i marken och är kvar i skogen om avverkning utförs under vintern och våren (3,4). Mycket av barken, med barkborrar, riskerar dessutom att ramla av i skogen när skördaren upparbetar träden.  

En stor del av dagens skogslandskap är påverkat av skogsbruk och likåldriga och täta granbestånd gynnar etableringen av granbarkborrar. De gynnas bland annat av vindfällda träd i hyggeskanter eller fristående träd som lämnas på hyggen. De lockas även till färska hyggen, troligtvis på grund av doften från stubbar och ris samt av feromon från artfränder (5).  

Både Södra, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen måste av den anledningen verka för att bevara naturskogar och för att skogsbruket ska överge den ensidiga satsningen på barrskog. Skogen behöver klimatsäkras genom skogsskydd, naturlig föryngring och främjande av varierade blandskogar. Detta gynnar även ett flertal andra ekosystemtjänster (6,7).

Läs intervjun i Skogsaktuellt om hur städmanin i skogen tar bort barkborrens fiender.  

Referenser:  

[1] Skogsstyrelsen (2017-06-14). Granbarkborrens roll i skogens ekosystem; https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/granbarkborrens-roll-i-skogens-ekosystem/  

[2] http://granbarkborre.slu.se/populationsdynamik.php  

[3] http://www-gran.slu.se/Webbok/PDFdokument/Granbarkborren%20och%20andra%20skadeinsekter%2006%2001%2020.pdf  

[4] https://www.landskogsbruk.se/skog/barkborren-foljer-inte-med-virket/  

[5] http://www.sef.nu/download/entomologisk_tidskrift/et_2003/ET2003%20159-165.pdf  

[6] Holm, S. O. (2015). A Management Strategy for Multiple Ecosystem Services in Boreal Forests. Journal of Sustainable Forestry 34, 358-379; https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10549811.2015.1009633?journalCode=wjsf20  

[7] Gamfeldt, L. et al. (2013). Higher levels of multiple ecosystem services are found in forests with more tree species. Nat. Commun. 4:1340; https://www.nature.com/articles/ncomms2328