Den 10 mars lyckades Skogsgruppen i Tjust tillfälligt stoppa Södras planerade avverkning vid Dröppshult i Västerviks kommun i Småland. Idag meddelade Södra att de tänker genomföra avverkningen trots fynd av fridlyst knärot, talltita och nära hotad tallticka.  

Södra har återupptagit sin avverkning i naturskogen vid Dröppshult. Foto: Privat.

Södra framhåller att de gjort en naturvärdesbedömning av området och utifrån den avgränsat miljöer med strukturer och substrat som de bedömer är viktiga för den biologiska mångfalden som hänsynsytor. De hävdar att de inte tänkt avverka de äldre tallarna eftersom de bedöms vara naturvärdesträd som är viktiga för den biologiska mångfalden. De har även avgränsat hänsynsytor för knärot. 

– Fler fynd av knärot och andra naturvårdsarter finns troligtvis att finna i skogen eftersom endast en mindre del av skogen har inventerats i fält. Skogen behöver inventeras grundligare när snön har försvunnit. Södra riskerar att begå artskyddsbrott i och med den fortsatta avverkningen, säger Magnus Kasselstrand från Skogsgruppen i Tjust. 

Södra hävdar att deras miljöhänsyn kommer att vara tillräcklig för att knäroten och talltickan kommer att överleva i området även efter utförda skogsbruksåtgärder. Knärot behöver jämn luftfuktighet i gamla, ostörda skogsmiljöer – den är känslig för snabba förändringar av ljus- och vindförhållanden samt uttorkning. Avverkningen kommer innebära en stor negativ miljöförändring för arten. Tallticka (NT) hotas dels när gamla tallar avverkas, dels när ingen återväxt av gamla tallar sker i skogslandskapet. Även ett varnande par talltitor, som är nära hotade (NT), har observerats i skogen. Det är ett troligt tecken på att fågeln har häckningsrevir i skogen. 

Skydda Skogen uppmanar tillsammans med Skogsgruppen i Tjust att Södra omedelbart avbryter sina avverkningsplaner och drar tillbaka sin avverkningsanmälan. 

Läs även:

Södra började avverka skyddsvärd skog med knärot idag – avverkning tillfälligt stoppad (2023-03-10)