Södra planerar att avverka en lövrik tallsumpskog och skvattrammosse vid Ramnebo i Oskarshamns kommun i Kalmar län. Sumpskog och dråg med naturskogskaraktär är en hänsynskrävande biotop enligt Skogsstyrelsens målbild för god hänsyn. Enligt målbilden ska biotopen lämnas orörd. Oskarshamnsbygdens Fågelklubb har skickat in ett FSC-klagomål samt en begäran att myndigheterna ska stoppa avverkningsplanen. 

Södra planerar att avverka lövrik tallskog på en skvattrammosse vid Ramnebo i Oskarshamns kommun. Foto: Jan Brenander.

Den avverkningsanmälda skogen är på nästan 4 hektar och hyser både lövrik tallsumpskog och en skvattrammosse. Området gränsar både i öster och väster till stora hyggen.  

– Jag blir oerhört besviken på Södra att de ens planerar avverka i skogsmossar – detta är väl verkligen ett lågvattenmärke. Här bör ingen avverkning överhuvudtaget ske särskilt med tanke på den blöta och känsliga skogsmarken. En avverkning kommer att orsaka irreparabla skador på skogsmarken, hydrologin och mikroklimatet i skogen, säger Jan Brenander från Oskarshamnsbygdens fågelklubb. 

Södra svarar Oskarshamnsbygdens fågelklubb att de tänker spara en så kallad hänsynsbiotop motsvarande ca 0,8 hektar i den nordvästra delen av området. I den södra delen växer äldre bergbunden tallskog som Södra tänker avverka med förstärkt hänsyn. Övrig tallskog vid skvattrammossen kommer att avverkas som vanligt med en sparad skärm av lövträd.  

Oskarshamnsbygdens fågelklubb framhåller att det finns en stor risk för ökad avrinning och brunifiering samt risk för ökat läckage av kvicksilver till vatten om skogen avverkas. När träden är borta och inga rötter finns som suger upp vatten och näringsämnen blir det erosion, näringsläckage och avrinning till närliggande vattendrag. 

I den avverkningsanmälda skogen lever även den fridlysta och nära hotade spillkråkan (NT). Skogen bedöms även utgöra en viktig livsmiljö för tjäder. Tjäderspillning har hittats precis på gränsen till den avverkningsanmälda skogen. Enligt EU:s fågeldirektiv ska samtliga fågelarter som naturligt förekommer inom EU:s medlemsstater och deras livsmiljöer bevaras.  

– Den avverkningsanmälda skogen omges redan av flera hyggen. Vart ska arterna ta vägen när det avverkas överallt? avslutar Jan Brenander från Oskarshamnsbygdens fågelklubb. 

Kontakt

Jan Brenander, skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens fågelklubb, jan.brenander(@)gmail.com, 070-326 58 09

Södra har placerat avverkningssnitslar långt in i skvattrammossen. Foto: Jan Brenander.