Skogsbolaget Södra planerar att avverka fyra mindre områden i ett reservatsförslag norr om sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland. Naturskyddsföreningen Östergötland överklagade Skogsstyrelsens icke-beslut gällande avverkningsanmälningarna till Mark- och miljödomstolen. Nu avslår domstolen föreningens yrkande om tillfälligt förbud mot avverkning och skogarna riskerar därmed att avverkas inom kort.

Den fridlysta och sårbara orkidén knärot (VU) växer i en av de mindre avverkningsanmälda skogarna norr om sjön Risten. Enligt Artskyddsförordningen är det förbjudet att skada knäroten. Arten är känslig för förändringar i luftfuktighet och överlever inte den genomblåsning och uttorkning som blir följden av avverkning. Foto: Privat.

Det var i augusti i år som de fyra mindre skogsområdena norr om sjön Risten i Åtvidabergs kommun avverkningsanmäldes av skogsbolaget Södra på grund av angrepp av granbarkborre. Södra har sedan reservatsförslaget presenterades år 2018 redan avverkat flera delar av skogen inom området. De aktuella avverkningsanmälda skogarna hyser höga naturvärden och rödlistade arter, bl.a. den fridlysta orkidén knärot finns inom en av avverkningsanmälningarna. Även de nära hotade fåglarna spillkråka och talltita liksom tjäder finns i området.

– Södra tänker utföra avverkningen i närtid och domstolen tänker inte besluta om förbud mot avverkning. Det är så tragiskt att se hur Skogsstyrelsens bristfälliga och oftast obefintliga kontroll och styrning leder till att Södra kan fortsätta hugga i en skog med så höga naturvärden utan att myndigheten anser att något formellt fel har begåtts. Naturen står verkligen helt försvarslös, säger Karin Wilhelmsson från Östergötlands skogsgrupp.

Östergötlands skogsgrupp skickade en begäran till Skogsstyrelsen i november gällande de fyra avverkningsanmälda skogarna. De begärde att myndigheten vidtar tillsynsåtgärder för att säkerställa att skogens naturvärden bevaras och att artskyddsbrott förhindras. Eftersom Skogsstyrelsen inte svarade på begäran valde Naturskyddsföreningen Östergötland, Naturskyddsföreningen i Åtvidaberg och Östergötlands skogsgrupp att överklaga Skogsstyrelsens nollbeslut till Mark- och miljödomstolen nu i december. Domstolen avvisade Naturskyddsföreningarnas överklagan. Föreningarna valde då att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen. Även där avslogs deras överklagan strax innan jul (2023-12-22).

– Vi beklagar djupt att miljödomstolen i Växjö har gjort det väldigt lätt för sig. Angrepp av granbarkborre anges varken i miljöbalken eller i artskyddsförordningen som dispensgrundande skäl för att slippa ta hänsyn till fridlysta arter, en bedömning som även Naturvårdsverket står bakom. Kravet på artskydd gäller parallellt med annan lagstiftning och kan inte förhandlas bort, säger Nils Hydén, biolog och artexpert.

Han fortsätter:

– Det är dessutom så att Skogsstyrelsen har ett obligatoriskt tillsynsansvar enligt miljöbalken när det inkommer uppgifter om skyddsvärda naturvärden oavsett om avverkningarna är för små för att vara anmälningspliktiga eller inte. Och när man som här väljer att inte ta det ansvaret leder det oavkortat till frågan om man medvetet struntar i sitt myndighetsuppdrag?

I Naturskyddsföreningarnas överklagan framgår att granbarkborren är en naturligt förekommande art i den svenska faunan. Den skapar död ved vilket är en bristvara i dagens skogslandskap. Granbarkborren har även många naturliga fiender såsom hackspettar, parasitsteklar, rovskalbaggar och rovflugor i naturskogen.

Naturskyddsföreningen skriver i sin överklagan:

– Det ska också sägas att vinteravverkning av angripen granskog är rent kontraproduktiv då flera naturliga fiender till granbarkborrar övervintrar i barken på angripna granar och tas därför bort ur skogen innan de hunnit vakna till igen. Detta gäller exempelvis rovlevande styltflugor som efter vad som är känt enbart övervintrar under barken. Vid vinteravverkning kommer därför styltflugorna att drabbas hårdare än granbarkborrarna eftersom ca 60 % av dessa övervintrar i marken med effekten att sådan tvärtom kan förvärra nästkommande års angrepp.

Naturskyddsföreningen Östergötland uppmanar Södra att dra tillbaka sina fyra avverkningsanmälningar helt norr om sjön Risten.

Kontakt

Karin Wilhelmsson, Östergötlands skogsgrupp, tel. 076-362 77 96, k.wilhelmsson(@)telia.com

Nils Hydén, biolog och artexpert, tel. 070-745 00 57, nilsthyden(@)gmail.com

Läs mer om Södras avverkningar vid sjön Risten här:

Nya avverkningar i reservatsförslag vid Risten (2022-10-12)

Uppmaning till Södra och myndigheterna: Stoppa avverkningarna i reservatsförslaget Risten i Östergötland (2022-06-18)

Södra fortsätter avverka skogar med höga naturvärden

Skydda Skogen: Sluta subventionera avverkningar i skogar med höga naturvärden

Myndigheters agerande ifrågasätts i reservatsförslag vid Risten i Östergötland

Flera organisationer: Avverka inte mer skog i reservatsförslaget vid Risten i Östergötland

Södra har avverkat nyckelbiotoper och skog i reservatsförslag vid sjön Risten i Östergötland (2020-02-25)