Skogsgruppen i Tjust har polisanmält Södra Skogsägarna för flera artskyddsbrott i Kalmar län, Småland. Tidigare skrev vi på Skydda Skogens hemsida om Södra Skogsägarnas upprepade artskyddsbrott när de avverkar skog med höga naturvärden i Småland. Nu är sex brott polisanmälda och ytterligare ett antal är dokumenterade och kommer att polisanmälas.

Kårby. I den avverkade skogen fanns den fridlysta knäroten. Men trots att skogsgruppen hade lämnat in en begäran om tillsynsärende till Skogsstyrelsen gällande knärotsförekomst så avverkade Södra skogen. Foto: Privat

(Rödlistning NT= nära hotad, VU=sårbarEN= starkt hotad)

Polisanmälningarna gäller Södras avverkningar i Västerviks kommun, Kalmar län. Södra har inte tagit hänsyn till några skyddade eller rödlistade arter i sitt skogsbruk. De har bland annat utplånat växtplatser för orkidén knärot som är rödlistad om sårbar (VU) och fridlyst enligt Artskyddsförordningen §8 och 15. Även den nära hotade lunglaven (NT) och vedsvampen ullticka (NT) har ideella inventerare hittat på Södras hyggen. Fridlysta och fåglar som är rödlistade som nära hotade har inventerare sett i de skogar som Södra har avverkat, bland annat järpe (NT), spillkråka (NT), mindre hackspett (NT) och talltita (NT).

Knärot (VU) hittades på flera hyggen. Foto: Privat

”Skogsstyrelsen har helt havererat”

Skogsgruppen i Tjust har skickat information till Skogsstyrelsen upprepade gånger om fridlysta och rödlistade arter som de har påträffat i de avverkningsanmälda skogarna. Myndigheten har haft möjlighet att förhindra lagbrott men inte agerat. Det rör sig om brott mot Artskyddsförordningen, Skogsvårdslagen och Miljöbalken. Södra har inte heller följt kriterierna i FSC-certifieringen. Skogsgruppen i Tjust kommenterar:

-Skogsstyrelsen verkar ha havererat helt och gör ingenting trots inskickad info och begäran. Det borde vara tillsynsmyndighetens plikt att förhindra lagbrott. Detta är inte något enstaka ”misstag” av Södra, utan verkar vara ett systematiskt och upprepat mönster att bryta mot gällande lagstiftning.

Polisanmälningar som Skogsgruppen har gjort hittills:

1. Ålhult, Blackstad, Västervik A 1314-2022, (4,5 ha). Södra avverkade skogen trots att Skogsgruppen hade lämnat in en begäran till Skogsstyrelsen om att upprätta ett tillsynsärende. Detta på grund av de rödlistade och fridlysta arterna knärot (VU), ullticka (NT), talltita (NT) och spillkråka(NT) i den avverkningsanmälda skogen. Den hänsynsyta som snitslades var alldeles för liten och en hel del av knärötterna växte dessutom utanför denna. In i det sista gjorde ideella naturvårdare försök att få till stånd relevant skydd för knärotslokalerna. Men Södra avverkade, trots vetskap om att det innebar artskyddsbrott.

2. Tibbhult, Hjorted, Västervik, Kalmar län A 51297/298-2022 (8,2 ha).  30 november besökte skogsgruppen den avverkningsanmälda skogen, de rapporterar: ”Delvis var marken snötäckt, men ändå hittades två växtplatser med ca 40 ex av knärot (VU). Dessutom spelade en järpe (NT) och i övrigt noterades bl a talltita (NT) och ullticka (NT), alla nämnda arter rödlistade. 2022 12 05 skickades en begäran till Skogsstyrelsen om att upprätta ett tillsynsärende och myndigheten bekräftade att de tagit emot detta. Inget beslut/ickebeslut har meddelats oss och inget har hörts från Skogsstyrelsen. Idag 2023 03 23 besöktes området på nytt och det kunde konstateras att Södra Skogsägarna kalavverkat hela området. Trots att det var sönderkört och fullt av ris hittades 3 växtplatser med ca 25 knärötter – dödsdömda på hygget. En mycket rik växtlokal för knärot var utplånad. Vi får aldrig veta hur mycket det fanns här, men tresiffrigt antal och kanske tom fyrsiffrigt”.

3. Kårby, Törnsfall, Västervik, Kalmar län, A19900-2022 (5,5 ha). Södra avverkade skogen trots att Skogsgruppen hade lämnat en begäran om tillsynsärende till Skogsstyrelsen gällande knärotsförekomst. Att avverka skog där orkidén knärot (VU) växer är ett brott mot artskyddsförordningen. Kalavverkningen skedde innan myndigheten fattat beslut/ickebeslut.

4.Falsterbo, Hjorted, Västervik, Kalmar län A 54588-2022 (8,2 ha). Södra avverkade skogen trots att Skogsgruppen hade lämnat en begäran om tillsynsärende gällande knärot (VU) och talltita (NT) till Skogsstyrelsen, som inte meddelat något beslut/ickebeslut.

5.Kleva, Blackstad, Västerviks kommun A 40890-2022 (1,9 ha). På flera platser på hygget hittade ideella inventerare orkidén knärot. Kommentar från Skogsgruppen: ”Ris och sönderkörd mark gjorde det svårt att inventera- sannolikt har här funnits en rik lokal sedd mot den bakgrunden”.

6. Hultserum, Blackstad, Västerviks kommun, Kalmar län A 39614-2022 (2,1 ha). Från polisanmälan: ”Vid ett besök i den avverkningsanmälda skogen gjordes fynd av talltita (NT), vilket innebär att avverkningsanmälan var en del av artens revir. Vid sidan av talltitan noterades bl a murgröna, klockpyrola, grönpyrola, grovticka (NT) och gyttrad taggsvamp, vilket visar en intressant biologisk mångfald. En begäran om tillsynsärende skickades till Skogsstyrelsen. Vid ett nytt besök 2022 09 27 gjordes även fynd av knärot (VU), vilket föranledde en kompletterande begäran som skickades till Skogsstyrelsen samma datum. Myndigheten har bekräftat att man mottagit begäran och den kompletterande begäran. Därefter har inget meddelats från Skogsstyrelsen. Alla artuppgifter lades in på Artportalen samma datum som de gjordes. Vid ett besök 2023 03 28 kunde konstateras att skogen var kalavverkad och knärotsbeståndet förstört (se bild där röd mössa visar växtens växtplats). Inga tecken på hänsynstagande till talltita och spillkråka kunde iakttas.”

Läs en tidigare artikel om Södra Skogsägarna: Miljöbrott gång på gång när Södra avverkar

Kontakt: info@skyddaskogen.se