Alskog utanför Riga. Foto: Dimaniznik – Own work, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Södra köper Bergvik Skog AB:s skogliga innehav i Lettland, totalt 111 100 hektar, varav 80 300 hektar är skogsmark. Södra säkrar på så sätt sitt behov av skogsråvara. Det innebär troligtvis att de kommer att skövla skog i Lettland på samma sätt som i Sverige, menar Skydda Skogen.

Tidigare i år har Södra avverkat skog med höga naturvärden i Yxsjöområdet öster om Göteborg. Att Södra nu har köpt ett stort skogsinnehav i Lettland och ska bedriva skogsbruk där enligt svensk modell är oroväckande, menar Skydda Skogen. 

Stig-Olof Holm, talesperson i Skydda Skogen säger:

-I Baltikum finns fortfarande en hel del biologisk mångfald kvar i skogarna, exempelvis vitryggig hackspett och ett rätt stort inslag av lövträd. Skulle den nuvarande svenska skogsbruksmodellen, triadmodellen, börja tillämpas där utgör det ett mycket allvarligt hot mot den befintliga biologiska mångfalden. Risken är då att man får samma utslagning av biologisk mångfald och utslagning av en mängd andra skogliga ekosystemtjänster, inlagring av kol, bevarande av våtmarker mm, som redan har inträffat i Sverige.

Södra äger sedan tidigare 15 000 hektar skogsmark i Lettland, och stärker sin position genom förvärvet.  Lena Ek, ordförande för Södra säger att det nya innehavet är även en god kapitalplacering som bas för framtida utveckling av Södra.

-Lettland är i dag och framåt en viktig del av Södras råvaruförsörjning. Med förvärvet av ny skogsmark har vi en unik chans att stärka vår ställning på den lettiska marknaden. Vi fortsätter också den inriktning som Bergvik Skog har haft, med att utveckla ett hållbart skogsbruk med höga skogsvårdsambitioner, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.

Skydda Skogen menar att vi inte kan lita på att skogsbruket är hållbart då den metod som används är traditionellt kalhyggesbruk. Södra är FSC-certifierat men FSC-certifiering garanterar inte ett hållbart skogsbruk. I Sverige sker det gång på gång att FSC- certifierade bolag avverkar skog med höga naturvärden, kör sönder mark och lämnar för lite naturhänsyn. Läs även artikeln om hur Södra avverkar skog med skyddade arter.

Källor: Södra, Skogsbolag avverkar skog med skyddade arter