Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sökes: Nytänkande VD till Sveaskog!

Kort skägglav, växer ofta i skogar och hänglavar är viktiga indikatorer på god luftkvalitet . Foto: Jerzy Opiola Wikipedia

Sveaskog är ett helt statsägt företag med huvuduppgift att återställa den biologiska mångfalden i skogen. Efter många år av rovdrift på den svenska skogen är det nu dags att sadla om för Sveaskog. Företaget har fått i uppdrag av regeringen att leda omställningen från produktionsinriktat skogsbruk till naturvård. Det innebär att hela Sveaskogs innehav av mark (ungefär 14% av den totala skogsarealen i Sverige) ska användas för restaurering av det sargade skogslandskap. Din uppgift som VD blir att leda den här omställningen.

Uppgifter:

  • Att ställa om företaget från ett skogsbruk- till ett naturvårdsföretag. Detta inkluderar omskolning av många medarbetare.
  • Att leda en omfattande naturvårdsinventering på hela företagets markinnehav för att hitta de mest värdefulla områden ur naturvårdssynpunkt.
  • Att överföra värdefulla områden till Naturvårdsverket för inrättning av nationalpark eller annan lämplig skyddsform. I Sapmi kan det bli aktuellt att återföra marken till samerna, dock under förutsättningen att inget storskaligt skogsbruk kommer att ske. Mindre värdefulla områden kan användas för att binda ihop större sammanhängande värdetrakter alternativt till att byta mot skyddsvärda områden som andra skogsägare har i ägo.
  • Att restaurera eller re-wilda områden som inte har höga naturvärden genom att ta bort diken, skogsbilvägar, och vindkraftverk i olämpliga områden.

Kvalifikationskrav:

Vi söker dig som har

  • akademisk utbildning inom skogsekologi eller naturvårdsbiologi,
  • erfarenhet av nyckelbiotopsinventering eller liknande,
  • erfarenhet av omorganisation, samt
  • erfarenhet av att leda en stor organisation

Meriterande:

  • Kunskap om re-wilding
  • Kunskap om sambanden mellan klimatet och skogen med synnerhet om kolinlagring i boreala skogar

Vi söker dig som vill arbeta för att återställa den biologiska mångfalden i de svenska skogarna till sin forna status som hem till alla boreala arter. Du kommer ha hela svenska folket som uppdragsgivare när du slutligen verkställer grundlagens paragraf 1 § 2 ” Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.”

Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till Näringsdepartementet på n.registrator@regeringskansliet.se.

Ifall du undrar: Sveaskogs vd Hannele Arvonen fick sparken igår. Samma dag publicerar Dagens Nyheter en stor granskning av Sveaskog. Kritiken mot bolaget har växt sig allt starkare från miljörörelse, samer och naturturismföretagare. Skydda Skogen vill att en ny VD ska ha arbetsuppgifter, kvalifikationer och meriter enligt ovanstående annons. Hör gärna av dig hur det går med jobbansökan t ex här.