Film om det intensiva

skogsbruket i Skandinavien

På 96 procent av den brukade skogsmarken i Sverige bedrivs kalhyggesbruk. Väldigt få träd lämnas. Det intensiva skogsbruket har lett till att mängden död ved har minskat. Skogsmarken utarmas på näring eftersom man tar bort allt mer i form av grenar och toppar. På senare tid har man också börjat med stubbrytning. Att ta bort stubbarna ökar dessutom risken för erosion. 

Arealerna med främmande trädslag av framförallt contortatall i Sverige är större än den sammanlagda arealen naturreservat nedanför fjällen. Dagens skogsbruk medför också negativa klimateffekter. Lagstiftningen för att värna naturvårdens intressen är svag – närmast obefintlig.

Se filmen av den ryska miljöorganisationen SPOK här