Maud Olofsson med flera argumenterar i Dagens Industri för att ersätta miljöbalken med en hållbarhetsbalk. Men vad vill de uppnå med detta? Och vad menar författarna med ”hållbarhet”?

  • ”Att nyindustrialisera Sverige”. Är industrialisering ett självändamål för Oloffson och kompani? Och vad innebär egentligen ”nyindustrialisering”. Ser man på avsändarnas bakgrund så finns där förespråkare för gruvindustrin, vad är det för nytt med det?
  • Sveriges industri har tjänat bra under lång tid, men att miljön har gynnats på gruvnäring och t ex storskalig skogsavverkning är en sanning med modifikation. Den biologiska mångfalden är under stor press i världen, men inte minst i Sverige på grund av dessa vår ”främsta” industriområden.
  • Att Sverige har klimatsmarta energisystem är även det inte solklart. Vattenkraften har på senare tid pekats ut som en koldioxidkälla, även om det inte är lika illa här som i tropikerna, men vattenkraften är förstås förödande för den biologiska mångfalden.
  • ”… med tiden har det närmast blivit praxis att under prövningsprocesser enbart bedöma miljökonsekvenser utan att väga dessa mot ekonomiska och sociala konsekvenser.” Om nu ”hållbarhet” är målet, varför ska då ekonomiska överväganden tas med i bedömningen av ny företagsverksamhet? Eller, hur anser författarna att vi ska väga den ekonomiska vinsten mot föroreningar (gruvor), förlust av biologisk mångfald (skogsbruk)?
  • Att tillväxt går att förena med hållbarhet är ett gammalt hjärnspöke som tyvärr inte tappat i attraktivitet. Om man lyfter blicken bortom det kommunala eller nationella är det klart att om tillväxten fortsätter så förbrukas naturresurserna. Ekonomen John Stuart Mill frågade sig redan år 1848 i boken ”Principles for political economy” detta, han skriver ”när processen avstannar, i vilket tillstånd kan vi då förvänta oss att mänskligheten befinner sig i”? Vi har ett val att göra, antingen startar vi internationella förhandlingar om en synkron inbromsning av tillväxten, eller så riskerar vi ökande konflikter om minskande tillgångar på naturresurser.

Istället för att urholka det rätt så tunna miljöskyddet som faktiskt finns i Sverige för att gynna gammal industri, är det bra att tänka nytt på riktigt. Här är några motförslag där Sverige skulle kunna ta täten för att ställa om samhället i en mer hållbar riktning.

  • Det finns dussintals gamla gruvor i landet som långsamt läcker gifter i mindre eller större utsträckning. Att utveckla teknologi för att sanera dessa gruvor, och implementera detta på hemmaplan, kan leda till en framgångsrik företagsverksamhet som går att exportera.
  • Att restaurera den Svenska skogen genom att ersätta alla monokulturer med blandskog som på sikt ska inneha olikåldrig skog kommer att ge ett skogsbruk som levererar kvalitet (virke) istället för kvantitet (massa). Skogen skulle bli mer motståndskraftig mot klimatförändringar som grädden på moset.

Det finns gott om möjligheter för Sverige att ställa om i hållbar riktning – men den befintliga industrin är på väg åt fel håll istället. Våra exempel ovan kan även de implementeras på landsbygden och på så sätt gynna hela landet, samtidigt som det leder till ekologisk hållbarhet snarare än ekonomiska vinster.

David van der Spoel, Professor i biologi, Uppsala Universitet
Stig-Olof Holm, Universitetslektor i Ekologi, Miljö och Geovetenskap, Umeå Universitet.