Det statliga skogsbolaget Sveaskogs skogar ägs gemensamt av svenska folket. Att naturvärdena i skogen värnas är viktigt för de flesta svenskar enligt opinionsundersökningar. Trots det har skogsbolaget under de senaste åren fått hård kritik för avverkningar av skogar med höga naturvärden och undermåliga skogsbruksmetoder. Forskare menar att bevarandet av levande skogar och den biologiska mångfalden är en ödesfråga. Idag lanserar 23 organisationer kampanjen Vår skog där allmänheten ges en chans att påverka förvaltningen av Sveaskog. 

– Trots att opinionsundersökningar visar att miljö och folkhälsa är de värden som väger tyngst hos allmänheten när det gäller skogen, har förvaltningen av statens egna skogar inte formats efter detta. Skogen är också viktig för exempelvis turism, friluftsliv och renskötsel. Vi kräver nu att regering och riksdag agerar. Alla som delar den åsikten uppmanas att skriva under folkuppropet ”Vår skog”, säger Viktor Säfve, Skydda Skogen.

Det finns många viktiga verktyg som Skydda Skogen bedömer måste till för att nå miljömålen för skogen i Sverige: skarp och tillämpad lagstiftning, implementerade EU-direktiv och internationella åtaganden, att näringen i stort tar sitt sektorsansvar, höjda anslag till reservatsbildning, samt att staten använder sina skogar som en viktig pusselbit i arbetet.  

Kampanjen Vår skog riktar sig till regeringen med krav om ökat skogsskydd, ett nytt ersättningsmarkspaket, ett hållbart skogsbruk och sänkta avkastningskrav. Den nytillträdda regeringen har uttryckt att de vill att Sveaskog, som förvaltar ca 14 procent av landets produktiva skogsmark, ska bli ett föredöme för hållbart skogsbruk. Myndigheter rapporterar årligen om att Sverige inte lever upp till nationella och internationella miljömål för skogen. 

– Vi vill att den statliga skogen förvaltas föredömligt och att skogen används som ett av flera verktyg för att på ett kostnadseffektivt, tidsbesparande och kraftfullt sätt komma närmare att nå våra miljömål. Att avverka och omvandla värdefulla naturskogar till enformiga plantager och uniforma ungskogar med bara ett eller två trädslag är inte hållbart. Vi behöver intakta ekosystem och mer variationsrika skogar för att skogens växter och djur ska överleva långsiktigt och bättre klara av att stå emot klimatförändringar, säger Stig-Olof Holm, talesperson Skydda Skogen.

Skydda Skogen menar att det är viktigt att klimatanpassa skogsbruket med mer blandskogar och kalhyggesfria skogsbruksmetoder. 

– Vi behöver också minska avverkningen av skog eftersom den binder in koldioxid från atmosfären, säger Stig-Olof Holm.

Forskare menar att förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringar är stora ödesfrågor för mänskligheten. Studier visar att äldre naturskogar lagrar stora mängder kol i marken – mer än unga trädplanteringar. När skogar kalavverkas frigörs kolet som koldioxid till atmosfären. Allt fler forskare pekar på vikten av att bevara skogens kollager i marken.

De 23 organisationerna och kampanjen Vår skog ställer fyra gemensamma krav till regeringen:

1. Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar.  

2. Använd statliga skogar med låga naturvärden för att byta in privatägd skog med höga naturvärden för att ge dessa skogar ett skydd.

3. Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk. 

4. Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras.

I Januariavtalet omnämns ett nytt Sveaskogsprogram under rubriken Säkra resurser för skydd av värdefull natur. Skydda Skogen menar att det behövs om Sverige ska kunna bevara den biologiska mångfalden i enlighet med nationella och internationella miljömål.

Länk till debattartikel i DN här

Skriv under uppropet Vår skog.

Kontakt:

Viktor Säfve, 076-114 88 11, viktor.safve@skyddaskogen.se

Stig-Olof Holm, 070-359 44 81, stig-olof.holm@umu.se