Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Stenkross och byggväg hotar Bagisskogen- ett beslut utan miljöbedömning

Skydda Skogen besökte den hotade Bagisskogen, söder om Stockholm tillsammans med gruppen ”Stoppa Byggvägen”. Stockholms Stad ska placera en stenkrossanläggning i Bagisskogen och en byggväg ska dras igenom grönområdet där tunga lastbilar ska köra i skytteltrafik med stenkross under minst 7 års tid. Bagisskogen är en grön kil och utpekat som ett ekologiskt särskilt betydelsefullt område (ESBO) och spridningsväg för fridlysta arter. Förutom byggvägen så planerar Stockholms Stad 700 bostäder i början av skogen plus en stor skola.

I Bagisskogen ska en stenkrossanläggning och en byggväg byggas som blir trafikerad med hundratals lastbilar med stenkross som ska fraktas genom ett ekologiskt särskilt betydelsefullt område (ESBO). Foto: Linda Hansson

Bagisskogen är en tätortsnära skog som är en oskyddad, grön kil av lämnad naturskog mellan Skarpnäck och Bagarmossen. Skogen är varierad med gamla ekar, äldre tallar på hällmark, hasseldungar och fuktiga stråk med aspar. Det finns hålträd och buskage. Det är en spridningskorridor för arter mellan naturreservatet Nackareservatet och Skogskyrkogården. Några fridlysta och rödlistade arter som har observerats i Bagisskogen är padda (fridlyst), större vattensalamander (NT), åkergroda (fridlyst), fladdermöss (fridlysta), ekticka (NT), blåsippa (fridlyst), vätteros (signalart), korallticka (NT), duvhök (NT), stare (VU) och grönfink (en). (Rödlistning: NT= När hotad, VU= sårbar, EN= stark hotad).  

En välanvänd cykel- och gångväg går igenom skogen. Stockholms Stad har beslutat att de ska bredda vägen och att det blir en trafikerad byggväg för lastbilar som transporterar stenkross vars anläggning man vill bygga invid skogen. Stenkrosset ska lastbilar frakta ut till planerade bostadsbyggen i söderförort. Byggvägen ska vara ”provisorisk” men vara i bruk i sju år, eller mer, enligt detaljplanen.

Överklagan mot beslutet

Gruppen ”Stoppa Byggvägen” har skrivit en genomarbetad överklagan till Mark- och Miljödomstolen mot beslutet och många har signerat det. Det är främst två saker som de överklagar: Dels placeringen av stenkrossningsanläggningen i direkt anslutning till och med avrinning ner i ESBO-området. Det andra är den planerade byggtransportvägen genom ESBO-området. I överklagan kan en läsa:

-Stenkrossen kommer att vara belägen inom 100 m från de dokumenterade fyndplatserna för padda, groda och åkergroda. Ljudvolym, vibrationer och buller från stenkrossen kommer också att direkt påverka fladdermössens viloplatser och möjligheter till reproduktion och födosök.

Ingen miljöbedömning innan beslut

Stockholms Stad har inte utfört någon miljöbedömning innan de klubbade beslutet. De ansåg inte att de behövde göra en sådan och de har inte gett några skäl varför, vilket strider både mot Miljöbalkens kap 6 och Förvaltningslagen 32 §.

Stockholms Stad inventerade del av det aktuella hotade skogsstråket 2014. Men flera i gruppen ”Stoppa Byggvägen” menar att naturvårdsinventeringarna och undersökningarna är otillräckliga. Stockholms Stad har bland annat inte utfört någon fladdermusinventering trots att de vet att det finns fladdermöss i exploateringsområdet. Stockholms Stad har inte tagit några prover i berget som med stor sannolik kan innehålla sulfider som är en stor miljöfara.

I överklagan står det:

-Vi menar att staden grovt har åsidosatt sin undersökningsplikt ifråga om hela exploateringens påverkan på miljön, detta gäller särskilt i fråga om genomförandet. Placeringen av stenkrossen står i strid med bestämmelserna i artskyddsförordningen och artskyddsbestämmelserna i miljöbalken kap 8 med tillhörande förordningar.

Gamla ekar, barrskogsfåglar, fladdermöss och groddjur hotas

I Stockholms Stads inventeringsrapport från 2014 framgår att området-  förutom att man pekar ut det som ett ekologiskt särskilt betydelsefullt område (ESBO), även är ett kärnområde och värdetrakt för ek (Stockholms stads ekinventering 2007). Det ingår också i stadens habitatnätverk för eklevande arter (Mörtberg et al. 2007). Längst i söder är ett område med ädellövskog som Länsstyrelsen har klassat som skyddsvärd trädmiljö. Närliggande kärnområden med skyddsvärda trädmiljöer finns dels vid Skogskyrkogården i väster och dels i Nackareservatet i öster. Större delen av den berörda skogen är även del av Stockholms stads habitatnätverk för barrskogsfåglar, exempelvis tofsmes. För dessa barrskogfåglar utgör skogen en länk mellan Nackareservatet och Skogskyrkogården (Stockholms Stad 2019).

Ylva Bexell, t höger berättar om exploateringen som ska äga rum i skogen. Foto: N Aurgrunn

De fridlysta groddjurens habitat kommer förstöras

Byggvägen och stenkrossanläggningen kommer att förstöra ett kärnområde för groddjur som ingår i Stockholms stads habitatnätverk för groddjur. Även om man bevarar våtmarken så finns stor risk för förorening. Tre fuktiga områden är utpekade som potentiella reproduktionslokaler för groddjur (Mörtberg et al. 2006). Bagisskogen är den viktiga länken- spridningsvägen för groddjur mellan Nackareservatet och Skogsskyrkogråden.

Viktigt att ha kvar skogen orörd för medborgarnas hälsa

Att denna lilla skog får stå orörd är viktigt för medborgarnas hälsa, välmående och levnadsstandard, det står att läsa om det i en namninsamling mot byggvägen. Förskolor och grundskolor använder dagligen skogspartierna längs med vägen. Det finns flera alternativa sträckningar för vägen som inte ens är utredda. IStockholms Stad har heller inte gjort någon barnkonsekvensanalys.  

Skriv under namninsamlingen!

Skriv gärna under namninsamlingen: Rädda Bagarmossenskogen! Stoppa byggväg genom spridningskorridor för fridlysta arter.

Fler artiklar om hotade tätortsnära skogar kring Stockholm som Skydda Skogen har besökt och skrivit om:

Kärrtorps Östra skog

Fagersjöskogen

Trolldalen

Ryssbergen