Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Stiftelsen Tyrestaskogen avverkar i Tyresta naturreservat

Stiftelsen Tyrestaskogen har avverkat i Tyresta naturreservat igen. Både gamla tallar och granar avverkades vid Kustleden tidigare under hösten och Stiftelsen fortsätter att avverka och gallra. En ny ändring i skötselplanen tillåter frihuggning kring tallar i områden som tidigare helt undantagits från skötsel. – De skadar naturvärdena, säger Kristina Bäck, medlem i Skydda Skogen.

Allt för lite död ved lämnas kvar efter åtgärder- den här tallen är ett undantag men den borde inte ha avverkats alls. Foto: Privat.

Tidigare i höst avverkade Stiftelsen Tyrestaskogen 180-åriga tallar och 120-åriga granar längs med Kustleden, strax nordväst om Vissvass By i den östra delen av Tyresta naturreservat. Avverkningen skedde i en äldre barrskog där det växer mycket tall. Den fridlysta orkidén knärot (VU) som är rödlistad som sårbar fanns i skogen. Ett fynd som inte har rapporterats på Artportalen. Den rödlistade vedsvampen tallticka som är nära hotad (NT) och som bara trivs på tallar äldre än 100 år, växer strax intill det avverkade området. Stiftelsen Tyrestaskogen har förvandlat skogen till en parklik tallskog där alla träd är lika stora. De har även huggit bort undervegetationen och det ligger mängder av ris på marken.

-Det nya tillägget i skötselplanen om att frihugga tallar riskerar att skada naturvärdena. Det innebär att stiftelsen kan gå in i hela naturreservatet, även i delar som tidigare skulle lämnas ifred. Man tar inte tillräcklig hänsyn till arter, värdefulla biotoper och skogen som helhet. Naturreservatet riskerar att bli en park istället för en skog, säger Kristina Bäck, medlem i Skydda Skogen.

Skogen vid Kustleden var gammal, tallarna stod inte i ett yngre bestånd. Ändå gick Stiftelsen Tyrestaskogen in och glesade till och med ut det gamla tallbeståndet. Avverkningarna strider mot skötselplanen. De avverkade träden ligger i ett område där skogen ska lämnas till fri utveckling.

Enligt skötselplanen får kantzoner och skogsbryn med ett djup av en trädlängd (i Tyresta praktiseras ca 30 m) skapas för att få en successiv övergång mot öppna marker och vägar. Så har skett vid Vissvassvägen men vid Kustleden har det avverkats drygt 100 m från vägen in i skogen. Den förklaring som getts är att det har varit fråga om att frihugga tallar.

Många gamla tallar har huggits ned mitt i naturreservatet. Foto: Privat

Länsstyrelsen beslutade i maj 2021 på inrådan av Stiftelsen Tyrestaskogen om ändringar i skötselplanen. För att gynna flora och fauna ska numera avverkning, röjning eller ringbarkning av träd kunna ske kring tallar (frötallar, överståndare och naturvårdsträd) som växer i yngre bestånd i skogar som annars huvudsakligen ska undantas från skötsel och lämnas för fri utveckling. (1)

Länsstyrelsen har beslutat om fler ändringar av skötselplanen på inrådan av Stiftelsen Tyrestaskogen. De har för avsikt att öka andelen åtgärder i form av avverkningar, gallringar och röjningar.

-I stället för att bevara den värdefulla skogen förstör Stiftelsen Tyrestaskogen aktivt naturvärden och livsmiljöer för väldigt många arter. Även för de som är rödlistade och fridlysta. Om åtgärder planeras borde man utföra noggranna inventeringar och även bedömningar över vilka konsekvenser åtgärderna kommer att få i områdena omkring. Det finns en anledning till att Tyresta naturreservat och nationalpark bildades och det borde vara självklart att bevara de värden som finns, säger Kristina Bäck, medlem i Skydda Skogen.

De avverkade träden ligger i ett område där skogen skulle ha lämnats till fri utveckling. Foto: Privat

Exempel på andra ändringar:

Källvretarna – En granplantering har avverkats för att återskapa en tidigare åker. Det har varit ett omfattande arbete med stubbrytning och dikningar samtidigt som befintliga ängar och hagmarker inte hävdas utan växer igen. I våras, innan fler åtgärder hunnit utföras i resten av skötselområdet, hittade ideella inventerare från bl.a. Skydda Skogen flera rödlistade arter såsom rökpipsvamp (EN), gränsticka (NT), granticka (NT), ullticka (NT) samt den fridlysta gröna sköldmossan. Rökpipsvampen är mycket ovanlig och rödlistningen EN betyder att den är starkt hotad. Den ingår nu i ett åtgärdsprogram. Rödlistningen NT innebär att arten är nära hotad. Stiftelsen Tyrestaskogen informerades om fynden eftersom de planerade åtgärderna skulle förstöra miljön för arterna.

Hästhagen – I skötselområdet Hästhagen finns både gammal skog och en tidigare åker som vuxit igen. I kanten av den gamla åkern växer en gran med granticka (NT). Den gamla åkern gränsar till Tyresta nationalpark där den rikligaste förekomsten av garnlav (NT) i nationalparken finns ca 60 m från åkern samt gränsticka (NT) och ullticka (NT) invid gränsen. Dessa arter är beroende av hög och jämn luftfuktighet och är känsliga för snabba förändringar av ljus- och vindförhållanden. Trots att naturreservatet ska vara en skyddszon för nationalparken tog Länsstyrelsen beslutet att stiftelsen får avverka på den gamla åkern.

(1) Tillstånd enligt miljöbalken krävs dock från Länsstyrelsen för att få frihugga tall inom de delar av reservatet som ingår i Natura 2000-nätverket. Åtgärden kan ändå bli aktuell inom Natura 2000-området om det inte finns en utpekad naturtyp, livsmiljö. I Tyresta naturreservat finns områden som inte har en utpekad naturtyp och där det finns rödlistade och fridlysta arter samt fåglar som ingår i EU:s fågeldirektiv. Natura 2000-områden har bildats för att hejda utrotningen av djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljö förstörs i EU. Hela Tyresta nationalpark ingår i Natura 2000.

Läs mer om åtgärderna i Tyresta naturreservat och nationalpark:

Skötselåtgärder i Tyresta naturreservat: Skog med rödlistade arter avverkas!

Gallring i Tyresta Nationalpark hotar rödlistade arter

Skandal att produktionsinriktat skogsbruk tillåts i Tyresta naturreservat

Kontakt

Kristina Bäck, medlem i Skydda Skogen, 070-443 28 19, kristinamback@hotmail.com