– Stoppa avverkningar och utförsäljningar av skog på Sveaskogs och Skogssällskapets marker i Svartedalen! Detta kräver nu föreningen Rädda Svartedalens Vildmark i brev till de båda skogsbolagen. Bakgrunden är att Sveaskog åter börjat sälja ut sin skogsmark i Svartedalen och att det pågående skogsbruket inom Svartedalens naturreservat hotar viktiga naturvärden.

Föreningen ser med stor oro på det som nu händer i Svartedalens naturreservat och i den f.d. kronoparksskogen. Trots skrivelser och protester har Sveaskog åter börjat sälja ut statlig skogsmark i Svartedalen. Stor osäkerhet råder också i stora delar av naturreservatet där Skogssällskapet överväger att sälja ut skog.
Rädda Svartedalen anser att staten och Skogssällskapet måste ta sitt ansvar för skyddsvärd skogsmark i Svartedalen och gemensamt lösa de problem som nu uppstått.

Svartedalens naturreservat ingår även som en del av det europeiska Natura 2000 -nätverket och omfattas av ett särskilt skydd och status. Trots detta pågår ett utarmande skogsbruk i reservatet och Rädda Svartedalens Vildmark har vänt sig till EU för att få stopp för detta. Som ett led i detta arbete har även föreningen nu beslutat att göra en övergripande landskapsekologisk analys och vissa inventeringar i Natura 2000-området och i Sveaskogs angränsande kronoparksområden.

I avvaktan på att utredningen är klar och redovisad begär Rädda Svartedalen ett stopp för ytterligare avverkningar och vidare utförsäljning av kronoparksområden. Utredningen kommer att tillsändas Sveaskog, Skogssällskapet, EU och berörda svenska myndigheter.

Med hänsyn till Svartedalens stora natur-, frilufts-, och kulturvärden har föreningen även framfört att det är viktigt att det tas fram en samlad plan för det framtida friluftslivet i området samt en långsiktig skötsel- och bevarandeplan för olika kulturvärden.

Rädda Svartedalens Vildmark
Kontaktperson:
Kåre Ström
Ordförande i Rädda Svartedalens Vildmark
Tel: 0303-249595  alt. 0737-723204