Skogsbolaget SCA har planer på att avverka flera skogar vid byn Norrsjön i Jämtland trots kraftiga protester från byborna, i praktiken alla hushåll att ställt sig bakom protesten. Skogarna har höga sociala värden samt dokumenterade naturvärden och Naturskyddsföreningen uppmanar nu skogsbolaget SCA att avstå från ytterligare kalhyggen i den fjällnära skogen vid Norrsjön i enlighet med bybornas önskemål.

De aktuella skogarna runt Norrsjön, i Strömsunds kommun i Jämtland är viktig för den biologiska mångfalden men en avverkning av skogen skulle också få sociala konsekvenser för dem som lever nära skogen.

– Skogarna har höga naturvärden, men ett minst lika starkt argument är de sociala värdena för lokalbefolkningen. Ett stort, miljöcertifierat bolag som SCA borde utan vidare kunna visa denna hänsyn. Det handlar om vanlig anständighet. Om SCA sviker återigen hoppas jag att både kunder och etiska placerare på marknaden synar bolaget i sömmarna, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

Flera skogar i byns närområde, på Hästberget samt Sörsjöberget har avverkningsanmälts. Skogen kring Hästberget är belägen inom en värdetrakt utpekad av länsstyrelsen i länets strategi för formellt skydd av skog. Under sommaren 2007 gjorde Naturskyddsföreningen vid ett kort besök i skogen vid Hästberget 74 fynd av rödlistade arter. Merparten av området är av nyckelbiotopsklass enligt Naturskyddsföreningens bedömning.

– SCA har tidigare haft stora problem med att uppfylla kraven enligt skogscertifieringen FSC och blivit föremål för en särskild granskning. Då handlade det om bristande naturhänsyn som avverkning av nyckelbiotoper. Också denna gång handlar det om höga naturvärden men även om social hänsyn. Uppenbarligen har SCA svårt att inse att FSC handlar om flera dimensioner av hänsyn, säger Jonas Rudberg, skogshandläggare vid Naturskyddsföreningen.

– Alla de här skogarna har höga sociala värden för lokalbefolkning och fritidshusägare. De nyttjas bland annat för jakt, fiske och svampplockning. Samrådsmöten med naturvårdare, bybor och SCA har genomförts utan resultat. SCA anser området vara avverkningsbart, vilket är helt emot bybornas uppfattning, säger Malin Sahlin, skogshandläggare vid Naturskyddsföreningen.

Skogen närmst byn som också ägs av SCA, är ännu inte avverkningsanmäld, men byborna känner en stark oro för denna skogs framtid, då de har delgivits planerna på en framtida avverkning. Den har ett högt socialt värde och innehåller dessutom höga naturvärden: ett antal rödlistade arter och signalarter finns dokumenterade med koordinater.

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se

Jonas Rudberg, skogshandläggare 070-214 16 32
jonas.rudberg@naturskyddsforeningen.se

Malin Sahlin, skogshandläggare  070-3118451
malin.sahlin@naturskyddsforeningen.se

Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Fakta:

Namninsamling för Norrsjön

Byborna har samlat in ca 860 namn till stöd för sin sak. En övervägande majoritet av hushållen och stugägarna i byn står bakom protesten. Ett webbupprop har genererat över 800 namn och även fått internationell uppmärksamhet med underskrifter från bland annat England, Tyskland, Finland och Kanada. Länk till webbuppropet:

http://upprop.nu/N215

Fakta

SCA

SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) är ett globalt storföretag med försäljning i omkring 90 länder. SCA är börsnoterat i Stockholm och New York och ingår i Handelsbanksfären. Störste ägaren är Industrivärden (som kontrolleras av Lundbergföretagen). Bolaget omsatte 2007 105,9 miljarder SEK

SCA tillverkar främst personliga hygienprodukter och mjukpapper. Även förpackningar och skogsindustriprodukter inkl tryckpapper, sågade trävaror. Man har flera starka varumärken, speciellt inom hygienprodukter (Libero, Saba, Edet, Libresse m fl) SCA äger 2,0 miljoner hektar produktiv skogsmark och är därmed Sveriges näst största skogsägare. Man avverkar 7,0 milj m3 (varav 4,3 milj m3 från egen skog) samt importerar 600~000 m3.