bildAnok

Ett akut hot ligger över fjällurskogen i Änok – ett av landets absolut vackraste fjälldeltan.

Änokdeltat är ett storslaget urskogslandskap, unikt i sig självt men också värdefullt som en del av en vidsträckt sammanhängande helhet av väglös vildmark. I Änok möts naturreservatet Pärlälvens fjällurskog och världsarvet Laponia, där bland andra Kvikkjokk-Kabla fjällurskog och nationalparken Sarek ingår.

Trots detta har Skogsstyrelsen utfärdat tillstånd för kalavverkning av 40 hektar urskogsartad skog mitt inne i Änokdeltat, endast en kilometer från gränsen till världsarvet Laponia. Länsstyrelsen skulle kunna ge ett formellt skydd åt området, men det kräver landshövdingens underskrift. När som helst kan avverkningarna påbörjas.

Hjälp oss att stoppa avverkningarna genom att uppmana Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson att omgående underteckna ett beslut om inrättandet av ett interimistiskt naturreservat i Änok. Skriv på och skicka brevet nedan!

anokalven1

Foto: Tor Lundberg

Bäste Per-Ola Eriksson,

Jag skriver till dig för att Du som landshövding kan hindra en avverkning i Änokdeltat, och istället bevara detta unika urskogsområde i Kvikkjokks storslagna fjällmiljö. En kalavverkning i Änok skulle orsaka irreparabel skada på naturen och omöjliggöra för framtida generationer att uppleva ett av landets sista oförstörda urskogslandskap.

Det finns inget tvivel om att naturvärdena i Änok håller de allra högsta kvaliteterna. De tre berörda myndigheterna – Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket – bedömer samtliga att området har högt skyddsvärde. Om svenskt skogsbruk ska nå sin strävan efter ekologisk hållbarhet, kan man inte fortsätta att bryta sig in i tidigare oexploaterade och väglösa urskogsmassiv.

En avverkning i Änok skulle också vålla stor skada på förtroendet för den svenska skogsnäringen, som redan idag är starkt kritiserad av miljörörelsen. Svensk skogspolitik bygger på att produktion och naturvård ska vara likvärdiga – med andra ord att vissa skogar ska brukas medan andra ska bevaras. Om inte urskogen i Änok hör till de senare, finns det absolut ingen trovärdighet kvar för den förda skogspolitiken i Sverige.

Som landshövding i Norrbotten är Du högsta tjänsteman på en statlig myndighet med uppdrag från regeringen att arbeta för att uppnå Sveriges antagna miljömål. En avverkning i Änok strider i allra högsta grad mot åtminstone tre av dessa: Storslagen fjällmiljö, Levande Skogar och Ett rikt växt- och djurliv. Området är dessutom klassificerat som Riksintresse för både naturvården och det rörliga friluftslivet.

En avverkning i hjärtat av Änok vore en av 2000-talets största naturvårdsskandaler. Vi vädjar till Dig att avstyra detta hot och omgående underteckna beslutet om ett interimistiskt naturreservat i Änok.

Hälsningar,

 

Urskog är ett begrepp för skog som aldrig påverkats av systematiskt skogsbruk. Enstaka träd som huggits eller andra kulturspår bortses om dessa inte har någon påverkan på skogens naturliga struktur. I Sverige finns bara några få procent gammal naturskog kvar, och många av de arter som är beroende av urskogens livsmiljöer är idag hotade att dö ut.
Änokdeltat ligger i hjärtat av ett väglöst urskogsklätt vildmarksmassiv på väg från Kvikkjokk in i Sareks nationalpark. Här finns inga vägar eller andra spår av storskaligt skogsbruk. Änokdeltat är omgärdat av naturreservat på alla sidor, och angränsar direkt till världsarvet Laponia. Älvdeltat är både geomorfologiskt intressant och visuellt vackert, med slingrande meanderbågar och korvsjöar. Naturvärdena i Änok håller de allra högsta kvalitéerna.


{igallery 8}

{mosmap width=’533’|height=’400’|zoom=’13’|zoomType=’Large’|zoomNew=’0’|mapType=’Satellite’|showMaptype=’1’|overview=’0’|marker=”0″|kml=’http://protecttheforest.se/anok.kml’}
Ett initiativ av:
mjvlogo