En ca 60 hektar stor värdefull naturskog med flera rödlistade arter har avverkats på Stamboknölen i Torsby, Värmland. Naturskyddsföreningen inleder idag en anmälningsprocess mot markägaren Bergvik Skog för brott mot svensk FSC-standard för certifiering av skogsbruk.

Det avverkade området ligger i direkt anslutning till ett flertal nyckelbiotoper Områdets upptäcktes av Naturskyddsföreningens skogsaktiva medlemmar vid inventering.

Bolaget Bergvik Skog äger marken som Stora Enso nu har avverkat. På hygget har Stora Enso avverkat höga naturvärden och orsakat svåra körskador, bland annat genom att flera gånger köra rakt över en myr.

De rödlistade arter som Naturskyddsföreningens aktiva fann påträffades i riset och på stubbarna som är kvarlämnade på hygget. Bland annat den enligt svenska ArtdataBanken hotade arten norsk näverlav fanns på hygget.

– Det är sorgligt att se hur bolagen så här tydligt bryter mot de regler som de gått med på att frivilligt följa. Avverkningen har fragmenterat ett större sammanhängande värdefullt område. En del av den sista spillran av den svenska naturskogen har gått förlorad, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Läs mer här.