http://protecttheforest.se/http://skyddaskogen.se/wp-content/uploads/2010/06/skyddaskogen.se_djupa-krskador_.jpg
Grova körskador. Foto: Olli Manninen/Skydda Skogen 2010.

 

Skandalhygge, anser Skydda Skogen, om Bergviks och Stora Ensos avverkning vid Älgsjön i Hagfors kommun i Värmland. Föreningen hävdar att Stora Enso bryter mot skogsvårdslagen och FSC-certifieringens riktlinjer gällande hänsyn till vatten, mark och biologisk mångfald.

Hygget besöktes vid en stickprovsundersökning av Bergviks skogsmarker i Värmland. På hygget observerades överkörda vattendrag, obefintliga kantzoner till vatten, djupa körskador och avverkade naturvärdesträd.

– Samma övertramp konstaterades under Skydda Skogens stickprovs- undersökningar på Bergviks marker i Örebro län under 2009, säger Amanda Tas, skogskoordinator på Skydda Skogen. Då lovades snabb förbättring, inte minst gällande körskador på mark och vatten. Trots det upprepas övertrampen gång på gång, år efter år.

Svartskogsbruket ökar, visar Skogsstyrelsens s.k. polytaxinventeringar. Hela 29 procent av de undersökta avverkningarna lever inte upp till skogsvårdslagens minimikrav gällande miljöhänsyn. Skogsnäringens egna inventeringar visar dock en annan, mer positiv bild än Skogsstyrelsens. Skogsstyrelsen har därför inlett samtal med skogsnäringen för att nå liknande mätmetoder.

– Det är inte speciellt förvånande att skogsnäringens mätningar visar en ljusare bild av avverkningar, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Vi befarar att skogsnäringen kommer att försöka få Skogsstyrelsen att sänka sina redan mycket låga miljökrav, för att branschen ska slippa att fullt ut vidta de åtgärder som krävs, och för att kosmetiskt förbättra näringens skamfilade rykte.

 

 

Kontaktperson:

Amanda Tas, Skydda Skogen: 076-761 35 33, amanda.tas@skyddaskogen.se

 

www.skyddaskogen.se