Idag överlämnas swedishforestvision.org till Landsbygds- och infrastruktur­­departementet. Dan Ericsson mottog kraven om hur svenskt skogsbruk och svensk skogspolitik måste ställa om. Skydda Skogen, Miljöjuristerna, Fridays For Future Sverige, Aurora och Naturskyddsföreningen deltog. 

Här överlämnar en samlad miljörörelse krav om hur svenskt skogsbruk och svensk skogspolitik måste ställa om till statssekreterare Dan Ericsson vid Landsbygds- och infrastruktur­­departementet.

“Visionen och kravlistan som vi lämnar över stöds av över 260 forskare, sámiska organisationer och mer än 60 miljöorganisationer som tillsammans företräder miljoner engagerade medlemmar. Tillsammans har vi stakat ut hur skogsbruket måste ställas om för att vara i linje med Parisavtalet och våra åtaganden för att skydda biologisk mångfald. Vi måste som bekant drastiskt minska växthusgasutsläppen och således skydda alla intakta kolförråd, likt naturskogar, kontinuitetsskogar och den fjällnära skogen”, säger Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen.

swedishforestvision.org presenteras en holistisk vision för hur svenskt skogsbruk och svensk skogspolitik måste förändras: 1) Implementera ett omedelbart avverkningsmoratorium i alla skogar med identifierade naturvärden. 2) Skydda och restaurera skog i linje med EU:s art- och habitatdirektiv, strategin för biologisk mångfald, skogsstrategin samt FN:s konvention om biologisk mångfald, senast till år 2030. 3) Skydda den fjällnära skogen – Skandinaviens gröna bälte. 4) Ställ om skogsbruket till ett naturnära skogsbruk. 5) Begränsa produktionen och konsumtionen av biomassa inom de planetära gränserna.

“Internationella konventioner, EU-rätt, vetenskap och urfolksrätt kräver att Sverige ställer om sitt skogsbruk. Dagens skogslagstiftning genomsyras av kortsiktiga ekonomiska exploateringsintressen, ignorerar naturens egenvärde, och är ett direkt hot mot möjligheten till en hållbar framtid.”, säger Ida Edling, Miljöjuristerna.

“Att stoppa den pågående förstörelsen och fragmenteringen av skogsekosystemen samt att återställa och skydda naturskogar är grundläggande för att stärka ekosystemens motståndskraft när klimatet blir alltmer extremt. Dagens skogsbruk både bidrar till och gör oss mer sårbara inför allt värre stormar, torka, skyfall, angrepp, översvämningar och hetta”, säger Erik Christiansson, Fridays For Future Sverige.

“Vi befinner oss i ett planetärt nödläge med ekologisk och klimatmässig kollaps. Att behandla krisen som en kris kräver bland annat ett stopp för dagens expansiva och destruktiva skogsbruk. Sveriges skogsbruk måste ställas om”, säger Anton Foley, Aurora.

“Vår forskning visar att den rådande dominerande avverkningsmetoden med kalhyggen orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Varje år kalhuggs minst 200 000 hektar i Sverige. Eftersom det tar cirka 10 år, eller mer, innan utsläppen upphör, innebär det att vi alltid har cirka två miljoner hektar med kalhyggen som fortsatt släpper ut koldioxid”, säger professor emeritus Anders Lindroth, Lunds universitet.

Dagens skogsbruk utgörs till stor del av det FSC-certifierade kalhyggesbruket, vilket innefattar metoder som markberedning, gödsling och täta trädplanteringar. Kalhyggesbruket är inte bara klimatskadligt, utan även ett av de största hoten mot den samiska urfolkskulturen. Den samiska kulturen vilar på den naturbetesbaserade renskötseln. Renen är beroende av gammal skog för hänglavsbete och för skydd mot värme och insekter. Dagens skogsbruk kränker den grundlagsskyddade naturbetesbaserade renskötseln genom att dagligen förstöra och negativt påverka skog med mark- och hänglavar.  I det svenska boreala landskapet har  – på bara 60 år – den lavrika skogsmarken minskat med hisnande 70%

“Rätten till fritt, på förhand givet samtycke (FPIC), är en förutsättning för att säkerställa skogsbruk med respekt för urfolks rättigheter, och således också ett vedertaget sätt att freda biologisk mångfald, friska fungerande ekosystem och dess kolförråd”, säger Karin Nutti Pilflykt, Saami Council.

I Skogsstyrelsens analys av miljömålen för skog är det ekologiska tillståndet otillfredsställande och på nedgång.  Dessutom saknar 14 av 15 skogliga livsmiljöer i Sverige gynnsam bevarandestatus. Omkring 2000 skogslevande arter är rödlistade.

Kontaktuppgifter:

Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen

elin.gotmark@fripost.org

+46 70 678 74 23

För frågor om kalhyggen och utsläpp av växthusgaser:

Anders Lindroth, Professor em, Lund University

anders.lindroth@nateko.lu.se

+46 46222 0474, +46 70 573 8633

Ida Edling, Miljöjuristerna

irem@live.se

+46762060111

Agnes Hjortsberg, Aurora 

agnes.hjortsberg@gmail.com

 +46 72 547 7631

Erik Christiansson, Fridays For Future Sverige

erik@christiansson.nl

 +46 79 356 9353