Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Svar till Sveaskog: Sluta avverka skogar med höga naturvärden helt


Sveaskog planerar att avverka en oregistrerad nyckelbiotop i Ekopark Hornsö i Högsby kommun i Kalmar län. Foto: Erland Lindblad.

Flera föreningar svarar idag på Sveaskogs kommentar gällande det öppna brevet Avverka inte fler värdefulla skogar i Ekopark Hornsö.

Svar till Sveaskog:

Det upprörande med Sveaskogs agerande är att de inte dragit tillbaka avverkningsanmälan trots att Länsstyrelsen informerat dem om skogens höga naturvärden. Sveaskog vilseleder dessutom genom att hävda att både Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen är positiva till att skogen mosaikhuggs med 30 % kvarlämnad naturhänsyn enligt målklass produktionsskog med förstärkt hänsyn (PF), trots att detta inte är fallet.

Av protokollet från det senaste förvaltningsmötet mellan Sveaskog, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen (2019-11-14) framgår att Länsstyrelsen påpekade för Sveaskog att flera bestånd som är planerade för mosaikavverkning bedöms vara nyckelbiotoper. Sveaskog svarade att deras naturvärdesbedömning inte gett samma resultat.

Sveaskog tycks ignorera både den kunskap och den kompetens som naturvårdsexperter besitter. Skogen har hittills inte heller registrerats som en nyckelbiotop. En utökad artinventering i den avverkningsanmälda skogen har redan gjorts av experter. Antagligen skulle Skogsstyrelsen behöva anlita samma naturvårdsexperter för att komma fram till samma resultat en gång till.

Skogsstyrelsen skriver i ett färskt meddelande till Sveaskog (daterat 2020-04-28) att Länsstyrelsens inventering visar att de aktuella bestånden med förekomst av ett flertal naturvårdsarter, däribland ett antal rödlistade vedinsekter, är viktiga. De bidrar med naturvärden som motiverar att de klassas som naturvårdsbestånd (NS). En föryngringsavverkning riskerar att förstöra möjligheten att utveckla en del av de värden som finns.

Skogsstyrelsens råd i meddelandet är därför att alla äldre tallskogar överförs från målklass produktionsskog med förstärkt naturhänsyn (PF) till målklass naturvårdsmål med skötselbehov (NS) för att dessa ska kunna skötas på ett optimalt sätt ur naturvårdssynpunkt. Myndigheten uppmanar även Sveaskog att göra en ny landskapsanalys och se över målklassningen på fler områden inom ekoparken. De rekommenderar att Sveaskog rådfrågar insektsexperter som finns på Artdatabanken.

Det behövs stora sammanhängande skogsområden som är både funktionella och ekologiskt representativa för att långsiktigt bevara naturligt förekommande arter i livskraftiga populationer. Det räcker inte att spara hälften av skogen och lämna hänsynsytor och enskilda naturvärdesträd för att långsiktigt bevara rödlistade arter och signalarter, framför allt inte med tanke på att delar av skogarna i Ekopark Hornsö redan är fragmenterade.

Den avverkningsanmälda skogen utgör en enhetlig livsmiljö och tallgångbaggen, Cerylon impressum, behöver stora arealer av just denna typ av skogar där det finns en kontinuerlig tillgång på nyligen död ved. Att inte ta hänsyn till de ekologiska behoven hos hotade arter som även omfattas av åtgärdsprogram är både oseriöst och oansvarigt.

Sveaskog måste respektera naturvärdena i skogen och förstå att skogen är ett ekosystem som behöver bevaras i sin helhet. Vi vill inte se fler avverkningar av skogar med höga naturvärden i våra skogar!

Många av Sveaskogs naturvårdsskogar saknar långsiktigt skydd och kan när som helst avverkas eller bytas ut mot andra skogar utan juridiska påföljder. Därutöver har Sveaskog sina ekoparker där kalhyggesbruk med viss hänsyn bedrivs på ungefär hälften av arealen. Sveaskog har redan fått hård kritik för hur de förvaltar och avverkar i exempelvis Ejhedens Ekopark i Dalarna, Halle-Hunneberg i Västergötland och Ekopark Hornsö i Kalmar län.

Stora delar av Sveaskogs övriga avsättningar består av lämnad hänsyn i form av enstaka träd, trädgrupper eller kantzoner på hyggen. Dessa små hänsynsytor är inte tillräckligt stora för att vara ekologiskt funktionella – skogens djur och växter får det svårt att överleva långsiktigt när resterande skog är förstörd och det är långa avstånd till närmaste naturskog.

Vi håller med Skogsstyrelsen om att Sveaskog måste göra en ny landskapsanalys för Ekopark Hornsö där naturvärdena sätts i främsta rummet.

Det är dags för Sveaskog att helt sluta avverka skogar med höga naturvärden på hela sitt markinnehav.

Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen
Claes Gårdinger, ordförande, Naturskyddsföreningen i Kalmar län
Nils Elgqvist, styrelseledamot, Naturskyddsföreningen i Nybro
Renate Foks, ordförande, Stranda Naturskyddsförening
Calle Ljungberg, ordförande, Emådalens Naturskyddsförening
Per Darell, Naturskyddsföreningen i Alvesta
Jan Brenander, ornitolog, Oskarshamnsbygdens fågelklubb