Till Statens Naturvårdsverk

106 48 Stockholm

Svartedalens naturreservat och Natura 2000-områden:  – Angående ny och tidigare okänd kunskap om höga naturvärden och frågan om statligt inköp av mark i samband med Skogssällskapets försäljning av natur- och skogsmark i Svartedalens naturreservat

Rädda Svartedalens Vildmark är en ideell förening som företräder ett 20 tal olika natur-, jakt- och friluftsorganisationer med syfte att bevara och utveckla Svartedalenområdet norr om Göteborg. Föreningen har varit verksam sedan 1996 och en av föreningens uppgifter har varit att dokumentera Svartedalens naturvärden genom att bl.a. ta fram ett flertal natur- och kulturinventeringar.

Som ett led i denna verksamhet genomför Rädda Svartedalen just nu, med hjälp av en naturvårdskonsult, en landskapsekologisk analys för Svartedalenområdet. Arbetet är ännu ej klart men det som hittills kommit fram visar på nya och mycket intressanta resultat när det gäller förekomst av särskilt skyddsvärda arter, naturmiljöer och områden med höga naturvärden. Som grund för vår analys har använts både nya och gamla inventeringar vilka tidigare inte sammanförts som i ett gemensamt analysunderlag.  Även resultatet av den av länsstyrelsen under 2009 genomförda basinventeringen av EU-naturtyper (flygbildstolkningar) inom Svartedalens naturreservat har lagts in i analysen. Ett basinventeringsunderlag som ännu ej analyserats av länsstyrelsen. Även den basinventering av de tolv förekommande fågelarterna inom SPA-området (enligt EU:s fågeldirektiv) kommer att läggas in i analysen när resultat av detta blir klart. Tyvärr har resultat ännu inte kommit in till länsstyrelsen vilket gjort att den slutliga sammanställningen av vår landskapsanalys dragit ut på tiden.

Resultaten som tills nu kommit fram finns ännu ej sammanställda i skriftlig form men vi anser att det är viktigt att Naturvårdsverket ändå får ta del av dessa. Särskilt med tanke på att det just nu pågår arbete där staten planerar köpa in en del av den mark som stiftelsen Skogssällskapet har ute för försäljning inom Svartedalens naturreservat. De nya uppgifterna vi har och de nya analyserna som dras i den pågående landskapsekologiska analysen visar på ett flertal tidigare okända förekomster av skyddsvärda arter, naturtyper och områden med höga naturvärden och deras fördelning i landskapet. Delvis är det en ny bild av områdets naturvärden och dess skogshistoria som kommer att presenteras i den slutliga rapporten. Av särskilt intresse att framhålla i samband med det nu pågående inköpet av mark inom reservatet är de nya preliminära resultat som framkommer av analysen när det gäller södra delen av Svartedalen (område 1-3, se bilagd karta). Där finns mycket naturvärdesintressanta områden inom SPA- och PSCi-områden, vilka är ägs av stiftelsen Skogssällskapet, där skogsbruk idag är tillåtet enligt reservatets nuvarande skötselplan. Områden som även de bör tas in i diskussionen kring vilka områden som bör lösas in av staten i samband med Skogssällskapets pågående utförsäljning av mark i Svartedalen.

Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark önskar att få träffa Naturvårdsverket för att presentera föreningens arbete, synpunkter och de nya uppgifter om Svartedalens värden som nu framkommit. Det vore mycket angeläget om ett sådant möte kunde komma till stånd då vi tror det kunde tillföra Naturvårdsverket viktig kunskap i samband med frågan om framtida hanteringen av bevarande och utveckling av Svartedalens värden. Vi vill även peka på att vi inom föreningen Rädda Svartedalen Vildmark ser med stor oro på den utförsäljningen av mark som pågår inom naturreservatet.  Marken som nu erbjuds till försäljning av stiftelsen Skogssällskapet utgör ju riksintresse för såväl naturvård- som friluftsintresse och är dessutom 2000-område.  Svartedalens naturreservat utgör ett av Västsveriges största och mest välbesökta  natur- och rekreationsområde med ett stort sammanhängande kärnområde av vildmarkskaraktär. Frågan om nationalpark har  även diskuterats vid olika tillfällen. Området hyser även dokumenterat stora naturvärden, vilket bl.a. framgår av ett flertal tidigare genomförda undersökningar, dess Natura 2000-status och de bevarandeplaner som upprättats för Natura 2000-värdena. Till detta kommer nu även de nya ännu opublicerade uppgifter som framkommit i vår pågående landskapsekologiska analys och de två basinventeringar som länsstyrelsen nyligen låtit genomföra.

De rekreativa värdena i Svartedalens naturreservat har tidigare inte uppmärksammats, men i ett examensarbete från 2005 på SLU av Tony Göranson, ”Svartedalen – En social rikedom värd att utveckla”, ges en samlad bild av de samhälliga värdena (natur, friluftsliv, turism, kultur etc.) och värdet av dessa. I denna vetenskapliga uppsats framgår att det årliga ekonomiska utfallet från skogsbruket i reservatet igenomsnitt, under en femårs period, var 256.800 kronor eller 186 kr per hektar eller år. Det beräknade rekreationsvärdet har ett intervall på mellan 418.000 kr och ca 27 miljoner kronor per år, vilket enligt rapporten visar att störst samhällsnytta erhålls genom tillvaratagande av reservatets icke-monetära värden.

Sammanfattning och förslag på möte med Naturvårdsverket
Rädda Svartedalens Vildmark har genom inventeringar och utredningar, bl.a. en just nu pågående landskapsekologisk analys (LEA) förvärvat stor och ny kunskap om naturvärdena i Svartedalens naturreservat och Natura 2000-områden. Föreningen skulle därför vilja träffa Naturvårdsverket  för att kunna bidra med all tänkbar information för att få en så bra lösning som möjligt i samband med stiftelsen Skogssällskapets utförsäljning av stora delar av Svartedalens naturreservat, ca 2.300 ha skogsmark i området. Det aktuella kunskapsunderlaget skulle kunna underlätta och motivera inlösen av skyddsvärd mark inom produktionsskogsområdet.

Kungälv den 22 september 2009

Rädda Svartedalens Vildmark
Ordförande Kåre Ström
Tvetgatan 277
442 33 Kungälv
Tel: 0737-723204