Skogsindustrin har startat en kampanj för ökad produktion med klimatet som alibi. Det är så övertydligt att ett klassiskt vinklat vinstintresse ligger bakom alla näringens floskler om att de vill värna klimatet, att man häpnar över hur mycket utrymme i medier och inflytande över politiker de lyckas få, detta så sent som 2008.

Skogsbolagen har nu storsatsat på propaganda för att få svenskar att tro att skogsbruket kan rädda klimatet och att dagens svenska skogsbruk är miljövänligt.
I många år har hård kritik riktats mot skogsnäringens dåliga hänsyn till naturen och mot skövling av gammelskog med höga naturvärden. Skogsnäringen saknar trovärdighet i miljöfrågan.

Industrins nya alibi för ökad exploatering av skogen är klimatet, men man väljer att blunda för att ökat naturskydd är viktigt för att motverka just negativa klimateffekter. Naturligt artrika ekosystem är mer robusta än utarmade. Att bevara den biologiska mångfalden är därför ett sätt att värna skogens förmåga att möta klimatstress. Man väljer också att blunda för att det finns forskning som visar att skogsbrukets kalhyggen faktiskt släpper ut en stor mängd koldioxid. Dessutom sker utsläpp i samband med avverkning, transport och vidareförädling, något som inte heller nämns. Man vill sätta två viktiga miljöfrågor emot varandra, i stället för att se att de är kopplade till varandra.

Läs mer