”Det Högsta domstolen (HD) ska pröva är betydelsen av en tidigare dom i Mark- och miljööverdomstolen, som slagit fast att Nordkalks verksamhet med kalkbrytning på norra Gotland är tillåten.”

Läs mer här