”Rimligen har SGU som statlig myndighet ansvar för att ge ett så korrekt, objektivt och fullständigt underlag som möjligt för avvägningen mellan grundvattenintressena och täktverksamheten. SGU har under processens gång fått kritik av JO på grund av att man utfört uppdrag åt Nordkalk samtidigt som man är en tung remissinstans i frågan.”

Läs mer här