Sveaskog vill avverka den gamla naturskogen vid Biellovare trots att de fått nej av Maskaure sameby vid samråd. Ett troligt gammalt, nästan igenvuxet brandljud på en granhögstubbe, på bilden. Foto: Björn Mildh.

Statliga skogsbolaget Sveaskog tänker avverka en artrik och gammal hänglavsbärande naturskog i Maskaure samebys renbetesmarker i Arvidsjaurs kommun. Skogen har höga naturvärden och är viktig för rennäringen. Respektera samebyns nej till avverkning, Sveaskog, skriver representanter från Maskaure sameby och Naturskyddsföreningen i ett öppet brev till Sveaskog.

Läs deras öppna brev i sin helhet här:

Bästa Anette, Jenny, Ulf och Fredrik

Sveaskog tänker återigen avverka en artrik, gammal hänglavsbärande naturskog i Maskaure samebys renbetesmarker, även om byn sagt nej vid samråd. Skogen ligger på västsidan av lågfjället Biellovare i Arjeplogs kommun. Koordinater (Sweref 99): N 7308254; E 630243 (den större skogen 6 på bifogade kartbilden). Skogen är redan på tre sidor omgiven av tidigare kalavverkade ytor och är av allt att döma lämnad som hänsyn men nu snitslad för avverkning. (Den mindre och lite sydligare skogsremsan 6 som Sveaskog också vill avverka är tveklöst lämnad hänsyn!)

Översiktskarta över Biellovare med omnejd i Maskaure. Sveaskog planerar att avverka skog nr. 6 på kartan.

Enligt gällande dom måste lämnad hänsyn stå kvar under en omloppstid, i detta fall ca 120 år. Skogen liggerpå 470 m nivå, nära fjällskogsgränsen!

På sluttningen växer en fullskiktad barrblandskog med stor åldersvariation. Glest inslag av sälg och björk. I den övre delen dominerar gammal, hänglavsrik grannaturskog med många mer än 200-åriga, senvuxna granar av urskogskaraktär. Här är grundvattnet ytligt och rörligt, med hög konstant luftfuktighet och rik markvegetation. Rikligt med lågor i alla dimensioner och nedbrytningsstadier. Många rödlistade arter och mycket höga naturvärden.

I den nedre delen med barrblandskog dominerar en senvuxen, klenstammig tallskog. Skogen har brunnit hårt långt tillbaka. Både öppna och invallade brandljud ses.

Måttligt med vindfällda träd i olika nedbrytningsstadier. Ett 10-tal gamla sälgar. Sparsamt med mossövervuxna stubbar efter dimensionshuggning långt tillbaka i tiden. Rikt hänglavsbärande träd. Ställvis fortsatt struktur av orörd naturskog.

Bildalbum av skogen och tabell med rödlistade arter som påträffades vid inventering i juli 2020.

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/11395-2/

Tabellen visar de påträffade naturvårdsarterna, rödlistekategori eller annat klassning samt antal fyndplatser av respektive art. Vid inventeringstillfället noterades 39 naturvårdsarter, varav 2 hotade arter rödlistade som sårbar (VU), och 23 arter rödlistade som nära hotad (NT).

Redan vid den särskilda inventeringen 1982-1984 av hänglavsbärande skogar noterades att hänglavsskogarnas avgränsning sammanfaller så gott som helt med gamla naturskogar.

Naturskogen på Biellovares västsluttning är en sådan hänglavsbärande, gammal artrik naturskog, viktig för rennäringen.

Dessutom håller den naturvärden av nyckelbiotopsklass.

FSC-certifierade, statliga Sveaskog, respektera samebyns nej till avverkning!

Vänligen,

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

P.S. Vi återkommer om Sveaskogs markförsäljningar.

Kontakt

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, bjorn.mildh(@)naturskyddsforeningen.se, tel. 0911-682 65