Den fina barrblandskogen vid sjön Skiren som Sveaskog avverkningsanmälde.
Skogen vid sjön Skiren, foto: Privat

Sveaskog återkallar två avverkningsanmälningar i en naturskog med fridlysta och rödlistade arter vid sjön Skiren i Kalmar län. Detta efter att Oskarshamnsbygdens Fågelklubb har skrivit ett FSC-klagomål. Sammanlagt skulle Sveaskog avverka 12 hektar barrblandskog med bland annat 250 exemplar av den rödlistade orkidén knärot.

I skogen finns förutom knärot (VU), naturvårdsarter som talltickor (NT), spillkråka (NT), svartmes, kungsfågel, taggsvampar i släktet Hydnellum, blåmossa, kransmossa, långfliksmossa och revlummer. Oskarshamnsbygdens Fågelklubb skriver i FSC-klagomålet att i blötområdena intill Skiren spelade åkergrodor när de var där, alla groddjur i Sverige är fridlysta. Knäroten och flera andra arter trivs bara i skogar med lång kontinuitet och den goda förekomsten av blåmossa och långfliksmossa visar på hög luftfuktighet.  

250 st knärot i avverkniningsanmälan

Knärot är fridlyst enligt §8 Artskyddsförordningen och vid Skiren påträffade Fågelklubben närmare 250 plantor. Oskarshamnsbygdens Fågelklubb skriver i FSC klagomålet:

-Observera att utan dispens från Länsstyrelsen är det olagligt att på något sätt skada knärotens växtplatser enligt §15 i Artskyddsförordningen.  För att knäroten ska överleva avverkningar i intilliggande skog visar forskning att den kräver skyddszoner på 50 meter, (källor: Johnson 2014; de Graaf & Roberts 2009; Halpern et al. 2012; Rudolphi et al. 2014).

Spillkråka och svartmes är fridlysta enligt §4 i Artskyddsförordningen, åkergroda enligt §5, knärot enligt § 8 och revlummer enligt §9.

Strider mot flera FSC-kriterier

Sveaskog är ett FSC-certifierat skogsbolag och att avverka där strider mot flera kriterier i FSC standarden. Bland annat ”Princip 1”, som handlar om lagefterlevnad: Certifikatsinnehavaren ska följa alla tillämpliga lagar, förordningar och nationellt ratificerade internationella avtal, konventioner och överenskommelser.

I en kommentar skriver Oskarshamnsbygdens Fågelklubb:

– De sista resterna av naturskogar som finns kvar ska inte huggas. I stället borde Sveaskog lägga energi på att återställa mer naturliga ekosystem i sina plantageskogar. Till exempel är det bedrövligt att se hur ekarna underröjts i flera andra avverkningsanmälda skogar i området. Avverkas naturskogen så blir resultatet att den i förlängningen omvandlas till plantageskog.

Rödlistning: VU=sårbar, NT=nära hotad

Läs om fler hotade skogar i Småland:

Oskarhamnsbygdens Fågelklubb får rätt- förbjudet skada knärotens växtplatser

Avverkningshotade- skyddsvärda skogar i Småland