Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sveaskog avverkar höga naturvärden och avverkningsanmäler frivillig avsättning: ”Brott mot FSC-standarden”, säger Sorsele skogsgrupp

Sveaskog avverkade nyligen en nyckelbiotop som nu är ett kalhygge. Den avverkade skogen var klassad som naturvärdesklass 2 Högt naturvärde (Svensk standard).
Sveaskog avverkade nyligen en nyckelbiotop som nu är ett kalhygge. Den avverkade skogen var klassad som naturvärdesklass 2 Högt naturvärde (Svensk standard) vid en naturvärdesinventering utförd av Sweco. Detta i samband med planer på vindkraftsetablering på Sveaskogs markinnehav. Foto Erland Lindblad

Sorsele Skogsgrupp har skickat in ett FSC-klagomål gällande Sveaskogs avverkningsanmälningar och avverkningar vid Skrattarberget i Västerbotten. Skogen som Sveaskog har avverkat hade höga naturvärden. Den skog som är kvar- men avverkningsanmäld, är en av Sveaskogs frivilliga avsättningar. I den finns 200-åriga tallar och den akut hotade vedsvampen kritporing Resinoporia crassa (CR). På berget planerar man en vindkraftspark.

Den avverkade och avverkningsanmälda naturskogen är på sammanlagt 35 hektar och ligger i sydsluttningen på Storliden. Ett berg där Länsstyrelsen sedan tidigare har pekat ut ett stort sammanhängande område med höga naturvärden. Man prövar nu om Vattenfall ska få tillstånd att bygga en vindkraftpark på berget inom projektet Sandselehöjderna. Sorsele skogsgrupp skriver:

-Mitt i denna process väljer Sveaskog att fragmentera området och avverka skog med dokumenterat höga naturvärden.

Vägbygge rätt igenom en frivillig avsättning med förekomst av kritporing. Vägen som håller på att byggas leder till en naturskog med höga naturvärden

Vägbygge rätt igenom en frivillig avsättning med förekomst av kritporing. Vägen som håller på att byggas leder till en naturskog med höga naturvärden där arter som ostticka (VU), gräddporing (VU), rosenticka (NT), ullticka (NT), harticka (NT), granticka (NT), rödbrun blekspik (NT), lunglav (NT), skrovellav (NT), gammelgransskål (NT), garnlav (NT), tretåig hackspett (NT) och spillkråka (NT) har sina livsmiljöer. Foto Erland Lindblad
På bilden syns det att naturskogen underröjts och i bakgrunden den nyanlagda vägen som dragits rätt igenom den frivilliga avsättningen, alldeles intill lågan där kritporingen växer.
På bilden syns det att naturskogen underröjts och i bakgrunden den nyanlagda vägen (avverkningsanmälan A13992 – 2018) som dragits rätt igenom den frivilliga avsättningen, alldeles intill lågan där kritporingen växer. Foto Erland Lindblad

Den ena nygjorda avverkningen sträcker sig avlångt rätt igenom den avverkningsanmälda frivilliga avsättningen och går precis intill kritporingen. Detta trots att kritporing är en art som riskerar att dö ut. Avverkningen är gjord för att Sveaskog bygger en väg rakt igenom den frivilliga avsättningen och vägen leder rätt in i en naturskog med många hotade arter.

Sorsele Skogsgrupp skriver:

-I naturskogen finns naturvårdsarter som ostticka (VU), gräddporing (VU), rosenticka (NT), ullticka (NT), harticka (NT), granticka (NT), rödbrun blekspik (NT), lunglav (NT), skrovellav (NT), gammelgransskål (NT), garnlav (NT), tretåig hackspett (NT) och spillkråka (NT). Längs med bygget av skogsbilvägen har Sveaskog avverkat naturvärdesträd.

Sveaskog avverkade nyckelbiotop

Den andra avverkningen är på 25,4 hektar och bestod av en naturskog med höga naturvärden, en nyckelbiotop. Sedan tidigare har konsultföretaget SWECO gjort en oberoende naturvärdesinventering och klassat den avverkade skogen som högt naturvärde (klass 2), enligt Svensk standard. Naturvärdesklass 2 motsvarar med marginal kraven för att en skog ska klassas som nyckelbiotop. Sveaskog har genom fsc-certifieringen förbundit sig att inte avverka nyckelbiotoper. 

Ett nedsågat naturvärdesträd vid sidan av det pågående bygget av skogsbilväg
Ett nedsågat naturvärdesträd vid sidan av det pågående bygget av skogsbilväg. Foto Erland Lindblad

Sorsele skogsgrupp skriver i FSC-klagomålet:

-De avverkningsanmälda och avverkade skogarna vid Skrattarberget visar entydigt på mycket allvarliga brott mot FSC-standarden. Överträdelserna har pågått i flera år och med byggandet av en skogsbilväg rätt in i en naturskog pekar allting på att överträdelserna är systematiska, alltjämt pågående och att det inte handlar om enstaka misstag.

Det avverkningsanmälda skogsområdet som är kvar med kritporingen är nu underröjt, upptäckte Skogsgruppen när de besökte skogen. En fjällvråk (rödlistad som nära hotad, NT) flög fram och tillbaka och varnade, ett tydligt tecken på att den häckar i området. Fjällvråk ska vara skyddad enligt Artskyddsförordningen. Den akut hotade kritporingen riskerar att dö ut i Sverige för den lever bara på mycket gammal, hård grånad tallved. Träd som stått döda, barklösa och exponerade under många, många år innan de fallit. Sådana träd är mycket ovanliga idag på grund av det hårda skogsbruket som skogsbolag för.

Skogsgruppen har informerat statligt ägda Sveaskog skyndsamt då området, förutom att en vägbyggnation pågår genom den känsliga biotopen, nyligen underröjts. Peter Bergman, naturvårdschef på Sveaskog, svarar:

-Avverkningsanmälan ni refererar till är inte längre aktuell då beståndet i fråga är en avsatt naturvårdsskog sedan några år tillbaka.

Ska fler av Sveaskogs frivilliga avsättningar avverkningsanmälas?

Sorsele skogsgrupp frågar sig följaktligen om Sveaskog förbereder fler, eller rent av alla, frivilliga avsättningar för avverkning på samma systematiska sätt som ovan? Finner Sveaskog inte heller något problem i att fragmentera större naturskogsområden mitt under prövoprocessen för vindkraftsetablering?

Ännu en mörk dag för den biologiska mångfalden, klimatet och hoppet om ett långsiktigt hållbart skogsbruk skrivs in i dystopin under rubriken: Den svenska skogsbruksmodellen.

LÄS ÄVEN: Sveaskog planerar avverka lågproduktiv mosse

Följande sex kategorier används i rödlistorna:

 1. Nationellt utdöd 
  (RE, Regionally Extinct)
  En art är nationellt utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen som är potentiellt kapabel till reproduktion inom landet (regionen), har dött eller försvunnit.
 2. Akut hotad
  (CR, Critically Endangered)
  En art tillhör kategorin akut hotad när den löper en extremt stor risk att dö ut i vilt tillstånd.
 3. Starkt hotad
  (EN, Endangered)
  En art tillhör kategorin starkt hotad om den inte uppfyller något av kriterierna för akut hotad, men ändå löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd.
 4. Sårbar
  (VU, Vulnerable)
  En art tillhör kategorin sårbar om den löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd.
 5. Nära hotad
  (NT, Near Threatened)
  En art tillhör kategorin missgynnad om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig akut hotad, starkt hotad eller sårbar, men är nära att uppfylla kriterierna för någon av dessa kategorier.
 6. Kunskapsbrist
  (DD, Data Deficient)
  Till denna kategori förs arter om vars utbredning och/eller populationsstatus man inte har tillräckliga kunskaper för att göra vare sig en direkt eller indirekt bedömning av utdöenderisken. Enligt tillämpningsreglerna bör det dock finnas misstankar om att arten kan vara hotad eller till och med försvunnen. Källa: Naturvårdsverket