Avverkningsanmälningar de senaste fem åren i Borås kommun, från avverkningskoll.se

Efter det att den lokala naturskyddsföreningen uppmärksammat ett cirka 5 hektar stort avverkningsanmält skogsparti har Sveaskog ändrat sig och gör gjort området till en frivillig avsättning.

Skogspartiet i Borås kommun hade varit avverkningsanmält av Sveaskog sedan 2018 av Sveaskog när naturskyddsföreningen fick kännedom om detta. Efter ett platsbesök av Naturskyddsföreningen konstaterade Sveaskog att skogen var är gammal och det fanns har gott om död ved i form av torrakor och lågor. Skogen har endast små spår av tidigare förmodad plockhuggning. Området skiljer sig därmed stort från mycket av omgivande plantage.

150 – åriga tallar räddade

Naturskyddsföreningen tog initiativ till att anordna ytterligare ett platsbesök med representanter från Sveaskog där avsikten var att lyssna på hur Sveaskog resonerat ur utifrån naturvårdsperspektiv och utifrån sin FSC- och PEFC-certifiering. Efter ett par timmars gemensam rundvandring i skogen i ett par timmar meddelade Sveaskog att de dagarna innan gjort en förnyad naturvärdesbedömning och nu avsätter skogen som en frivillig avsättning. Bland annat hade Sveaskog konstaterat att 150-åriga tallar växer i området.

Frivillig avsättning inget skydd mot framtida avverkningar

– Lärdomar man kan dra är vikten av att uppmärksamma avverkningsanmälningar och inventera skog. Naturskyddsföreningen hade dock inte hunnit göra någon regelrätt artinventering i den aktuella skogen. En frivillig avsättning, eller höga naturvärden, är dock ingen garanti för att skogen inte blir avverkad. Därför är det viktigt att kontrollera att Sveaskog och andra bolag står fast vid sina avsättningar och sparar skogar med höga naturvärden. Om de inte gör det kan det vara ett brott mot certifieringar, säger Johannes Stolt.

Frivillig avsättning

Skogsbrukets frivilliga avsättningar uppgick 2011 till 1.1 miljoner ha produktiv skog, dvs 4,8 % av den produktiva skogsmarken. Skogsstyrelsen Rapp. 2012:5

Kring 2007 var de frivilliga avsättningarna av skogsmark ungefär 1,2 miljoner ha, 5 procent av all produktiv skog i landet då. Av den skog som 1997 frivilligt hade avsatts av mindre skogsägare var 4 procent avverkad fyra år senare. Bara en fjärdedel av de avsatta arealerna bedöms hålla nyckelbiotopskvalitet. Bernes, Natuvårdsverket. Mölnlycke, 2011

Naturvårdsverkets rapport om frivilliga avsättningar:

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2020/2020-9-uppdrag-frivilliga-avsattningar-2020.pdfhttps://