Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sveaskog har dragit en väg genom en värdefull naturskog för renbete

Sveaskogs nybrutna väg genom gammal naturskog med höga naturvärden på Gijmiesgielas i Maskaure samebys renbetesmarker. Foto: Björn Mildh.

Sveaskog har brutit in en väg genom naturskogen vid Gijmiesgielas i Maskaure samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun. Skogen har höga naturvärden och håller nyckelbiotopsklass. Leif Lundberg från Maskaure sameby, Johanna Nilsson från Naturskyddsföreningen i Luleå och Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, ifrågasätter vägdragningen genom den värdefulla naturskogen i ett öppet brev till Sveaskog.

Läs brevet i sin helhet här:

Bästa Anette, Jenny och Fredrik,

Några ord om den nya väg som Sveaskog brutit genom naturskogen vid Gijmiesgielas i Maskaure samebys renbetesmarker. Vägen följer nämligen inte den dragning som ses på Skogsstyrelsen​s karttjänst.

Sveaskog hade själv uppmärksammat att den ursprungliga vägdragningen gick genom en nyckelbiotop och föreslog därför en egen ”korrigerad” väglinje.

Skogsstyrelsen hade inte gjort något eget fältbesök i det aktuella området. Det skulle man ha gjort, i stället för att bara godta Sveaskogs kartskiss. Det var naturligtvis helt rätt av bolaget att inte dra vägen genom en en nyckelbiotop.

Men frågan är om det inte hade skadat mindre att följa den ursprungliga väglinjen i stället för den justering Sveaskog föreslog.

Bolaget visste precis vad man ville med sitt förslag.

Vägen bröts in i en skog av nyckelbiotopsklass som Sveaskog dessutom avser att avverka.

Skogen är redan avverkningsplanerad och transportvägen är klar:

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/gijmiesgielas/​

Detta verkställdes innan något samråd med samebyn ens hade ägt rum.

Hur var det nu med Sveaskogs försäkran om ”jämbördiga parter och respekt för båda parters verksamhet”?

Skrymt, sagt med ett gammalt ord.

Samebyn har sedermera sagt nej till avverkning av skogen, både vid samråd och fältsyn.

Uttryckt i klartext Sveaskog, vägen vid Gijmiesgielas skulle aldrig ha brutits.

Naturskogarna där är både viktigt renbetesland och håller nyckelbiotopsklass.

Maskaure samebys nej till avverkning skall respekteras!!

Vänliga hälsningar,

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen