Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sveaskog och Greenpeace i Muonio samebys renbetesskogar

Utan betesmark kan samerna inte bedriva sin rennäring. Sveaskogs avverkning hotar vår urbefolkning samernas existens. Detta påpekar Björn Mildh i brev till Sveaskog. Johanna Nilsson från Naturskyddsföreningen i Norrbotten påpekar att ”Mötet som ägde rum hösten 2020 med Muonio sameby som ni (Sveaskog) hänvisar till, kallades till av Skogsstyrelsen och handlade om hanteringen av en bro, inte ett samråd kring Sveaskogs planerade avverkningar av skogsområden.”

Renar som står i delvis huggen skog och äter pellets.
Renarna får äta pellets istället för lav. Foto: Björn Mildh

Björn Mildhs brev:

Bästa Eva,

Tack för ditt digra svar nedan som jag tagit del av.

Du kringgår det centrala problemet med Sveaskogs pågående avverkning i Muonio samebys renbetesmarker. I stället väljer du att diskutera formalia.

Den centrala frågan är om vår samiska urbefolkning fortsatt skall kunna bedriva sin rennäring eller inte.

Återigen, renen är kulturbärande.Renskötseln har genom tiderna burit upp den samiska kulturen”, (Ingvar Larsson, Västra Kikkejaure sameby, i boken Skogssamisk vilja).

Utan betesmark kan samerna inte bedriva sin rennäring.

Sveaskogs skogsbruk hotar vår urbefolkning samernas existens!

Det vet Sveaskog men bryr sig inte!

Styrelseordförande Eva Färnstrand och vd Per Matses, bry er!

Det gör Greenpeace.

Vänligen,

Björn Mildh, Piteå

Kommentar från Johanna Nilsson från Naturskyddsföreningen i Norrbotten:

Att som bolag försvara sitt arbetssätt har jag full förståelse för. 

Att däremot som statligt bolag försvara ett kolonialistiskt arbetssätt genom härskartekniker är fruktansvärt och att det dessutom sker i Sverige 2021, som utger sig för att vara ett föregångsland, är under all kritik.

I ett publicerat uttalanden har representanter för Muonio sameby förklarat tydligt om hur verkligheten förhåller sig. Jag citerar: ”Mötet som ägde rum hösten 2020 med Muonio sameby som ni hänvisar till, kallades till av Skogsstyrelsen och handlade om hanteringen av en bro, inte ett samråd kring Sveaskogs planerade avverkningar av skogsområden.”

Jag hoppas verkligen att ni alla går in och läser hela uttalandet för att skapa er en uppfattning hur det går till i Sábmie, då som nu.

Väjmulatj varrudaga / Vänliga hälsningar,

Johanna Nilsson

Länk till Muonio samebys svar:

https://www.greenpeace.org/sweden/bakgrund/48417/muonio-samebys-svar-till-sveaskogs-uttalanden/

Länk till det du behöver veta om konflikten mellan Sveaskog och Muonio sameby

https://www.greenpeace.org/sweden/bakgrund/48343/konflikten-mellan-sveaskog-och-muonio-sameby-det-har-behover-du-veta/

https://skyddaskogen.se/agera-for-skogarna-i-muonio-sameby/

Sveaskogs svar till Björn Mildh:

Hej Björn,

Tack för att du hör av dig direkt till oss. Det ger oss möjlighet att svara på frågor och i detta fall också påtala felaktigheter och vilseledande uppgifter som Greenpeace sprider i sin kampanj.

Jag har fått en hel del mail och jag läser alla samt försöker svara på dem, men givet att jag fått så många har det tagit lite tid att svara själv och jag har bett mina kollegor på Sveaskog att bistå mig i det.

Kortfattat så är vårt svar detta:

• Den avverkning som nu sker i Muonio sameby har planerats under förra året, 2020, och var då aktuell för samråd. Vi skickade då aktuella planeringsunderlag till Muonio sameby och har genomfört möten med samebyn bland annat den 16 september och 2 oktober 2020. Trots detta har inga synpunkter på planeringsunderlaget kommit in från Muonio sameby. Avverkningsanmälan för området gjordes 2020 och Skogsstyrelsen har besökt området i fält i oktober 2020.

• Sveaskog avverkar inte skog med höga naturvärden utan urskiljer och avsätter alla gamla skogar med höga naturvärden. Vi går igenom alla bestånd vid planering och gör en omfattande naturvärdesinventering för att avskilja sådana områden vid avverkningsplanering. Hittills har vi på det sättet avsatt 460 000 hektar som naturvårdsskogar. Sveaskog äger 35 procent av det område som utgör Muonio sameby. Av Sveaskogs skogsmark i samebyn är 28 procent avsatt – som naturvårdsskog eller reservat.

• Vid avverkning som sker inom en samebys område görs anpassningar till rennäringen. Att så sker följs upp av tillsynsmyndigheten Skogsstyrelsen och i en årlig revision av certifieringsorganet FSC. I Sverige finns regelverk, tydliga krav och rutiner som ska säkerställa detta. Sveaskog följer nogsamt alla regelverk och har tillstånd för samtliga avverkningar som sker.

• Muonio sameby bedriver renskötsel på koncession (tillstånd) från Länsstyrelsen. FSC:s regelverk anger olika samrådsmodeller för sameby och koncessionssameby. Med sameby genomförs samråd enligt samplanering och med koncessionssameby genomförs samråd enligt modellen samverkan. Samplaneringsprocessen innebär just samplanering. Då tittar skogsbruk och rennäring gemensamt på hela områden och planerar åtgärder i dialog. Samverkansprocessen har samma syfte, men arbetet läggs upp på annat sätt. Då presenterar skogsbruket sina planer och samebyn beskriver sin verksamhet så att hänsyn kan planeras för rennäringen.

• Om en sameby inte för fram synpunkter under samrådet ska skogsbruket enligt lag ändå göra anpassningar till rennäringen. Bedömningar om anpassning till rennäringen har också gjorts vid planering av avverkning inom Muonio sameby.

• Skogsstyrelsen är den myndighet som tillser att skogsbruket gör nödvändiga anpassningar. Men eftersom en sameby alltid har bättre kunskap om sitt nyttjande av marken är det otroligt viktigt för oss att prata med samebyarna. Därför är det extra olyckligt när en sameby väljer att inte berätta för oss vilka anpassningar de vill se.

• Just nu (sommaren 2021) har Sveaskog ett pågående samråd med Muonio sameby kring nya områden som vi planerar att avverka. Detta sker enligt den nya certifieringsstandarden.  Sveaskog och Muonio sameby hade ett möte den 21 juni och ett ytterligare möte är inplanerat till slutet av augusti månad. 

Jag hoppas att detta är klargörande och korrigerar felaktigheter och vilseledande uppgifter som Greenpeace fört fram.

Du kan läsa hela vårt svar på Greenpeace kampanj i denna länk: https://www.sveaskog.se/

Här på denna länk:  https://www.sveaskog.  kan du också läsa om Sveaskogs nyligen antagna långsiktiga inriktning, som styrelsen tillsammans med bolaget arbetat fram. Den nya inriktningen innebär ett paradigmskifte för ett hållbart skogsbruk och en ökad hållbarhet i skogsmarken för att kunna möta de utmaningar vi ser med ett förändrat klimat och nya hot mot en biologisk mångfald. Vi beskriver också hur vi vill utveckla vår samverkan med rennäringen. Att detta sker på ett bra sätt är mycket angeläget eftersom skogsbruk och rennäring bedrivs på samma marker. Och det på all mark i norra Sverige, från norra Dalarna och uppåt.

De utmaningar som idag finns i skogen kräver nya arbetssätt och fördjupade samarbeten. Vi behöver klara hela pusslet, att skydda och stärka den biologiska mångfalden, att vi har skogar som har ett nettoupptag av kol för att klara klimatutmaningen och samtidigt leverera nödvändig råvara till klimatomställningen. Sveaskog kommer därför att söka samarbete med en lång rad aktörer och organisationer. Det arbetet har nu börjat.

Jag hoppas att du har ett fortsatt intresse av att fortsätta följa vårt arbete och därför kommer jag att be Sveaskog att skicka sitt nyhetsbrev om arbetet med den nya inriktningen till dig. Om du inte vill fortsätta få det kan du enkelt avsäga dig prenumerationen i utskicket.

Till sist, jag är övertygad om att svåra frågor utvecklas genom en bra dialog. Därför är jag glad att du hörde av dig.

Jag hoppas du vill fortsätta engagera dig i frågan om den svenska skogen och också följa den utveckling som nu sker av Sveaskogs arbete.

Med vänlig hälsning

Eva Färnstrand, styrelseordförande Sveaskog,
genom Lotta på kommunikationsavdelningen